Қазақстан Республикасының Заңы

Рұқсаттар және хабарламалар туралы

Осы Заң жекеше кәсіпкерлік субъектілерінің және осы Заңда көзделген басқа да тұлғалардың жекелеген қызмет түрлерін немесе әрекеттерді жүзеге асыруының рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізуге байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi орган - ақпараттандыру және «электрондық үкiмет» саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

2) біліктілік талаптары - өтініш берушінің және лицензиаттың жекелеген лицензияланатын қызмет түрімен және (немесе) лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрімен айналысу қабілетін сипаттайтын, лицензия және (немесе) лицензияға қосымша беру кезінде де, оның жарамдылығы уақытының бүкіл кезеңінде де қойылатын сандық және сапалық нормативтер мен көрсеткіштер жиынтығы;

3) екінші санаттағы рұқсатты беруге уәкілетті орган - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құзыретіне рұқсат беру рәсімін жүзеге асыру жөніндегі функциялар жатқызылған мемлекеттік орган немесе лауазымды тұлға;

4) екінші санаттағы рұқсатты иеленуші - екінші санаттағы жарамды рұқсаты бар жеке немесе заңды тұлға;

5) лицензияланатын қызмет түрі - айналысу үшін осы Заңға сәйкес лицензия алу талап етілетін қызмет түрі (белгілі бір әрекет (операция, сақтандыру сыныптары);

6) лицензия - жеке немесе заңды тұлғаға қауіптіліктің жоғары деңгейіне байланысты лицензияланатын қызмет түрін не лицензияланатын қызметтің кіші түрін жүзеге асыруға лицензиар беретін бірінші санаттағы рұқсат;

7) лицензиар - осы Заңға сәйкес лицензиялауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

8) лицензиат - лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға;

9) лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі - бір лицензия аясында тиісті лицензияланатын қызмет түрін нақтылау;

10) лицензиялау - лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаларды және лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшалардың телнұсқасын беруге және қайта ресімдеуге, рұқсаттық бақылауды жүзеге асыруға, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшалардың қолданысын тоқтата тұруға, қайта бастауға және тоқтатуға байланысты іс-шаралар кешені;

11) лицензияның иеліктен шығарылатындығы - басқа жеке немесе заңды тұлғаның біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру рәсімдерін жүргізбей, оған лицензияны қайта ресімдеу мүмкіндігі;

12) жарамды рұқсат - берілген, ұзартылған немесе қайта ресімделген, қолданысы осы Заңға сәйкес тоқтатыла тұрмаған немесе тоқтатылмаған рұқсат;

13) өтініш беруші - лицензиялаудан немесе рұқсат беру рәсімінен өту үшін тиісті рұқсат беру органына жүгінген немесе хабарлама жіберген жеке немесе заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы немесе өкілдігі, лицензиат, екінші санаттағы рұқсатты иеленуші;

14) реттеуші мемлекеттік органдар - рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі енгізілген немесе енгізу жоспарланып жатқан нақты салада кәсіпкерлік қызметті реттеуге жауапты мемлекеттік органдар;

15) рұқсат - рұқсат беру органдары лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асыратын, жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растау;

16) рұқсаттық бақылау - рұқсат беру органдарының рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін тексеруге бағытталған қызметі, сондай-ақ, олар берілгеннен кейін лицензиаттардың және екінші санаттағы рұқсатты иеленушілердің Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету;

17) рұқсат беру органдары - лицензиарлар және екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдар;

18) рұқсат беру тәртібі - қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру басталғанға дейін тұлғаның осы Заңда көзделген жарамды рұқсатқа ие болу міндетін белгілеу;

19) рұқсат беру рәсімі - екінші санаттағы рұқсатты беруге және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жасауға, сондай-ақ рұқсаттық бақылауды жүзеге асыруға байланысты іс-шаралар кешені;

20) рұқсат беру талаптары - өтініш берушінің және екінші санаттағы рұқсатты иеленушінің рұқсат беру тәртібі енгізілген жекелеген қызмет түрін немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыру қабілетін сипаттайтын, екінші санаттағы рұқсатты беру кезінде де, оның жарамдылығы уақытының бүкіл кезеңінде де қойылатын сандық және сапалық нормативтер мен көрсеткіштердің жиынтығы;

21) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі - берілген, қайта ресімделген, тоқтатыла тұрған, күші жойылған, ұзартылған, қайта басталған және қолданысы тоқтатылған рұқсаттар және олардың телнұсқалары туралы, сондай-ақ алынған хабарламалар туралы мәліметтер қамтылған рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінің құрауышы;

22) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті орган - рұқсаттар мен хабарламалар саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган;

23) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің реттеушілік әсерін талдау (бұдан әрі - реттеушілік әсерді талдау) - кейіннен мемлекеттік реттеу, сондай-ақ кәсіптік немесе кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің өзін-өзі реттеуі мақсаттарына қол жеткізуді бағалауға мүмкіндік беретін, енгізілетін рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің пайдасы мен шығындарын салыстырудың талдамалық рәсімі;

24) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін қатаңдату - өтініш берушілерге, лицензиаттарға немесе екінші санаттағы рұқсаттарды иеленушілерге қосымша талаптар, міндеттер белгілеу немесе жүктемені өзгеше ұлғайту;

25) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі - лицензиялауды, сәйкестендіру нөмірін бере отырып, рұқсат алу бөлігінде рұқсат беру рәсімдерін электрондық түрде жүзеге асыруға, өтініш берушінің хабарлама жіберуіне және осы процестерді қамтамасыз етуге арналған, «электрондық үкіметтің» құрауышы болып табылатын ақпараттық жүйе;

26) рұқсаттың электрондық нысаны - рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесін пайдалана отырып ресімделетін және алынатын, қағаз жеткізгіштегі рұқсатпен мәні бірдей электрондық құжат нысанындағы рұқсат;

27) тарихи деректер - хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын рұқсат беру органдары мен мемлекеттік органдарда рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу мүмкіндігі уақытша немесе ұдайы болмаған кезеңде берілген немесе жіберілген рұқсаттар мен хабарламалар туралы ақпарат;

27-1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі - Мемлекеттік корпорация) - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға;

28) хабарлама - рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті орган немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi бекiткен нысан бойынша өтiнiш берушi жасаған, қызметтiң немесе әрекеттiң жүзеге асырылуының басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы ақпарат беретiн құжат;

29) хабарлама жасау тәртібі - қызметті немесе әрекеттерді жүзеге асыру басталғанға дейін жеке немесе заңды тұлғаның бұл туралы осы Заңда белгіленген тәртіппен хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органды хабардар ету міндетін белгілеу;

30) ілеспе рұқсат - өтініш берушіге басқа рұқсатты беру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті шарт болып табылатын екінші санаттағы рұқсат;

31) экспорт және импорт саласындағы уәкілетті органдар - экспорт және импорт саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық мемлекеттік органдар.

2-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше қағидалар белгіленген болса, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу саласы

1. Осы Заңның күші Қазақстан Республикасындағы бір мезгілде мынадай белгілерге сәйкес келетін барлық рұқсаттар мен хабарламаларға қолданылады:

1) жеке немесе заңды тұлға қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруды бастау үшін - рұқсатты алған, ал хабарламаны жіберген болуға тиіс;

2) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес рұқсат (ілеспе рұқсаттан басқа) алу және хабарлама жіберу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тұлғалар тобы үшін міндетті болып табылады, ал оларды алмай қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қылмыстық немесе әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады;

3) рұқсатты беруді және хабарламаны қабылдауды уәкілетті мемлекеттік органдар немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары жүзеге асырады;

4) рұқсат алу, хабарлама жіберу жөніндегі міндет: жеке және заңды тұлғаларға - жекеше кәсіпкерлік субъектілеріне; реттелетін кәсіби қызметпен айналысуға құқық алатын жеке тұлғаларға; жекеше кәсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын, бірақ өзінің қызметін немесе әрекеттерін (операцияларын) жүзеге асыру үшін жекеше кәсіпкерлік субъектілері сияқты сондай рұқсаттарды алуға міндетті жеке және заңды тұлғаларға жүктеледі;

5) рұқсат берудi жүзеге асыратын органдар нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген талаптарға сәйкестiгiн тексерудi жүргiзуге және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда рұқсат беруден бас тартуға уәкiлеттi болады;

6) жеке кәсіпкерлік субъектілері алатын рұқсаттар оларға кейіннен жеңілдіктер (жеңілдік шарттарын) беру үшін негіздеме болып табылмайды.

2. Осы Заңның күші:

1) осы Заңға 1 және 2-қосымшаларда көзделмеген, «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген рұқсаттарға;

2) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуге және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуге, заңды тұлғалар қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеуге, филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеуден шығаруға;

3) «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын валюталық операцияларды тіркеуге және валюталық операциялар туралы және шетел банкінде шот ашу туралы хабарлама жасауға;

4) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бағалы қағаздар эмитенттері ұсынатын ақпарат пен есептерді қоса алғанда, эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеуге, шет мемлекет аумағында резидент-ұйымдардың эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат беруге;

5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыру процесінде бағалы қағаздар эмитенттері мен қаржы ұйымдары жіберетін хабарламаларға (мәліметтерге);

6) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген, осы Заңға 2-қосымшада көзделмеген рұқсаттарға;

7) табиғи монополиялар салаларында және реттелетін нарықтарда табиғи монополиялар субъектілерінің тариф белгілеуді реттеу және реттелетін нарық субъектілерінің баға белгілеу бөлігінде басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның әрекеттеріне;

8) «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген рұқсаттарға;

9) ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздік жөніндегі талаптарды орындауға жатқызылатын және азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган жеке және заңды тұлғаларға беретін рұқсаттарға қолданылмайды.

4-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаттары

Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаттары мыналар болып табылады:

1) тұтынушылар, кәсіпкерлер және мемлекет мүдделерінің теңгерімі;

2) рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізудің негізділігі және тиімділігі;

3) мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпаратқа қолжетімділік;

4) өзара жауаптылық;

5) сыбайлас жемқорлықтан азат болу.

5-бап. Тұтынушылар, кәсіпкерлер және мемлекет мүдделерінің теңгерімі

1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізу қызмет немесе әрекеттер (операциялар) қауіпсіздігінің жеткілікті деңгейін, кәсіпкерлерге объективті түрде қажетті ең аз жүктеме кезінде тұтынушылардың құқықтарын барынша тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

2. Біліктілік және рұқсат беру талаптары өтініш берушіге, лицензиатқа немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленушіге алдағы қызмет және әрекет (операция) немесе объект қауіпсіздігінің талап етілетін деңгейін қамтамасыз ету үшін жеткілікті сандық және сапалық нормативтер мен көрсеткіштердің ең аз қажетті жиынтығын қамтамасыз етуге тиіс.

3. Рұқсат беру органдарының Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде тікелей көзделмеген құжаттарды беруді талап етуге құқығы жоқ.

6-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізудің негізділігі және тиімділігі

1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізудің негізділігі және тиімділігі мемлекеттік реттеу мақсатына қол жеткізуде негіздеудің, келісудің және олардың тиімділігіне мониторинг жүргізудің міндетті рәсімдерін енгізу арқылы қамтамасыз етіледі.

2. Рұқсаттарды беру кезінде, сондай-ақ өзге жағдайларда алынатын алымдардың немесе төлемдердің мөлшері мемлекеттің рұқсат беру тәртібін әкімшілендіруге жұмсалатын шығындарын өтеу қажеттігіне байланысты айқындалуға тиіс.

Реттеу шектеуші сипатта болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарымен рұқсаттар беру кезінде алымдарды немесе төлемдерді алу және олардың мөлшері мүлік цензі және нарыққа кіру үшін шектеу ретінде,

сондай-ақ қауіптілік деңгейі жоғары қызметке немесе шектеулі ресурстар немесе квотаны пайдалану қызметіне берілетін рұқсаттарға қатысты көзделуі мүмкін.

3. Енгізілген рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің жүктемесі реттеушілік әсерді талдау арқылы өлшенуге және бағалануға тиіс.

4. Реттеу құралдарын таңдау қызмет түрлеріне немесе әрекеттерге (операцияларға) және жекеше кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты тәуекелдерді бағалау және басқару қағидаттары негізге алына отырып жүзеге асырылады.

Әртүрлі жекеше кәсіпкерлік субъектілерінің алдағы қызметіне немесе әрекетіне (операциясына) байланысты қауіптілік деңгейіне қарай қызметтің бір түрі немесе әрекет (операция) шеңберінде рұқсат алу немесе хабарлама жіберу жөнінде талап белгіленуі мүмкін.

5. Рұқсат беру тәртібі, егер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өнімге қойылатын талаптар, сәйкестікті міндетті растау жөніндегі талаптар мемлекеттік реттеу мақсаттарына қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайларда белгіленеді.

7-бап. Мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпараттың қолжетімділігі

1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне рұқсаттарға және (немесе) хабарламаларға қатысты өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу осы өзгерістер және (немесе) толықтырулар жұртшылықпен талқыланғаннан кейін жүзеге асырылуға тиіс.

2. Мемлекеттік органдарда бар, пайдаланылуы шектелмеген және мүдделі адамдарға қажетті ақпарат қолжетімді болуға тиіс.

3. Мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, берілген рұқсаттар, жіберілген хабарламалар, рұқсаттар берудің және хабарламалар жіберудің шарттары туралы мәліметтер «электрондық үкіметтің» веб-порталында және мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында қазақ және орыс тілдерінде орналастырылуға тиіс.

4. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізуге және жүзеге асыруға байланысты барлық рәсімдер мен талаптар барлық мүдделі адамдар үшін түсінікті болуға тиіс.

8-бап. Өзара жауаптылық

1. Рұқсат беру арқылы мемлекет лицензиаттың, екінші санаттағы рұқсатты иеленушінің мемлекеттік реттеу мақсаттарына сәйкес қауіпсіздіктің ең төмен деңгейін қамтамасыз етуін растайды.

2. Алқалы түрде қарау және (немесе) шешім қабылдау мүмкіндігі, әдетте, өтініш берушінің тәжірибесін және (немесе) біліктілігін бағалауды немесе басқа өтініш берушілердің жағдайларымен салыстырғанда өтініш берушінің қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруының неғұрлым үздік жағдайын таңдауды жүзеге асыру қажет болған жағдайда белгіленуі мүмкін.

9-бап. Сыбайлас жемқорлықтан азат болу

1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізу және жүзеге асыру кезінде мүдделер қақтығысы және құқықты таңдап қолдану фактілері орын алмауға тиіс.

2. Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру тәртібін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді қабылдау кезінде лицензиялау және рұқсат беру рәсімдері процесінде жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік органдармен байланыстарын шектеу мақсатында, әдетте, «бір терезе» қағидатын қолдану көзделеді, бұл ретте мемлекеттік органдардан алынатын барлық қажетті келісулерді рұқсат беретін органдардың өздері алуға тиіс.

3. Жеке және заңды тұлғалардан осы Заңда көзделмеген рұқсаттардың немесе хабарламалардың болуын талап етуге ешкім де құқылы емес.

2-тарау. РҰҚСАТТАР ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне:

1) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;

1-1) өзін-өзі реттеуді дамыту үшін жағдайлар жасау;

2) лицензиарларды және лицензия беруге келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау;

3) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды

4) екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдарды, екінші санаттағы рұқсатты беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау;

5) - 7) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды

8) өндірілуі, өңделуі, сатып алынуы, сақталуы, өткізілуі, пайдаланылуы және жойылуы лицензиялануға жататын улардың тізбесін бекіту;

9) - 11) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды

12) өзіне Конституцияда, осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде жүктелген өзге де функцияларды орындау жатады.

11-бап. Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органның құзыреті

Рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органның құзыретіне:

1) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

2) даму процесін басқару, қолжетімділік құқықтарын белгілеу, рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

3) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға және қайта ресімдеуге арналған өтініштердің нысандарын, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның нысандарын әзірлеу және бекіту;

4) хабарламалар нысандарын және мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы нормативтік құқықтық актіні әзірлеу және бекіту;

5) - 11) 2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

12) автоматтандыруға жататын және жатпайтын рұқсаттар тізбесін бекіту туралы ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлескен бұйрықты бекіту;

13) 2014.29.09. № 239-V ҚР Заңымен алып тасталды

14) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

12-бап. Реттеуші мемлекеттік органдардың құзыреті

1. Реттеуші мемлекеттік органдардың құзыретіне:

1) лицензиарларды, лицензия беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы нормативтік құқықтық актілер жобаларын әзірлеу және оларды рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу;

1-1) ойын бизнесі саласындағы лицензияланатын қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік талаптары мен құжаттар тізбесін қоспағанда, біліктілік талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу және оларды бекіту;

2) екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдарды, екінші санаттағы рұқсаттар беруді келісуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу әрі рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу;

2-1) рұқсат беру талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу және оларды бекіту;

3) екінші санаттағы рұқсатты алуға арналған өтініштердің нысандарын, екінші санаттағы рұқсаттардың нысандарын әзірлеу, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу және оларды бекіту;

4) рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларын және осы Заңда рұқсат беру тәртібі енгізілген қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қағидаларын әзірлеу, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу және оларды бекіту;

5) 2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

6) 2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

7) жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша олардың нақты қызмет түрлерін немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға арналған рұқсаттарды алу қажеттігі немесе алу қажеттігінің жоқтығы туралы қорытынды беру;

8) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

2. Қаржы саласындағы қызмет және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет үшін біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін, лицензияларды алуға арналған өтініштердің нысандарын және лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның нысандарын, рұқсат беру талаптары мен оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін, екінші санаттағы рұқсаттарды алуға арналған өтініштердің нысандарын және екінші санаттағы рұқсаттардың нысандарын, рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру қағидаларын және осы Заңда рұқсат беру тәртібі енгізілген қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру қағидаларын, хабарламалардың нысандарын және осы Заңда хабарлама жасау тәртібі енгізілген хабарламаларды қабылдау тәртібін рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлейді және бекітеді.

13-бап. Рұқсат беру органдарының құзыреті

Рұқсат беру органдарының құзыретіне:

1) өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін белгілеу;

2) лицензиялауды немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру;

3) рұқсаттық бақылауды жүзеге асыру;

4) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, азаматтық және қызметтік қаруды және оған патрондарды, азаматтық пиротехникалық заттарды және олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алуға арналған рұқсаттарды, еңбекші көшіп қонушыларға арналған рұқсаттарды қоспағанда, рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;

5) рұқсат беру рәсімдерін және лицензиялауды рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес электрондық түрде жүзеге асыру;

6) мемлекеттік органдарға өтініш берушінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі бөлігінде рұқсат беруді келісу туралы сауал жіберу;

7) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

14-бап. Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың құзыреті

Хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың құзыретіне:

1) хабарламаларды қабылдау;

2) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу;

3) хабарлама жасау тәртібін рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы оның жұмыс істеу қағидаларына сәйкес электрондық түрде жүзеге асыру;

4) өтініш берушінің нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарды сақтауын тексеру;

5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

15-бап. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыреті

Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның құзыретіне:

1) автоматтандыруға жататын және жатпайтын рұқсаттардың тізбесін бекіту туралы бірлескен бұйрықты рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен бірге әзірлеу және бекіту;

2) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын әзірлеу, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен келісу және оларды бекіту;

2-1) рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу қағидаларын әзірлеу, рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен келісу және оларды бекіту;

3) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

3-тарау. ҚЫЗМЕТТІ НЕМЕСЕ ӘРЕКЕТТЕРДІ (ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ) ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ РҰҚСАТ БЕРУ ЖӘНЕ ХАБАРЛАМА ЖАСАУ ТӘРТІБІ

16-бап. Реттелетін қызметтің немесе әрекеттердің (операциялардың) қауіптілік деңгейлері

1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі алда жүзеге асырылатын қызметтің немесе әрекеттердің (операциялардың) қауіптілік деңгейіне қарай енгізіледі және мынадай деңгейлерге бөлінеді:

1) бірінші санаттағы рұқсаттар - жоғары деңгейлі қауіптілікке байланысты қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) немесе әрекеттерге (операцияларға) қатысты енгізілетін лицензиялар;

2) екінші санаттағы рұқсаттар - лицензиялар болып танылмайтын, орта деңгейлі қауіптілікке байланысты қызмет түрлеріне (кіші түрлеріне) немесе әрекеттерге (операцияларға) қатысты енгізілетін барлық рұқсаттар;

3) хабарламалар төмен деңгейлі қауіптілікке байланысты, бірақ мемлекеттік органдардың осындай қызмет түрлерінің немесе әрекеттердің басталғандығы немесе тоқтатылғандығы туралы ақпарат алуын талап ететін қызмет түрлеріне немесе әрекеттерге қатысты енгізіледі.

2. Қызметтің немесе әрекеттердің (операциялардың) қауіптілік деңгейлері реттеушілік әсерді талдау негізінде белгіленеді.

17-бап. Рұқсат беру және хабарлама жасау тәртіптері туралы жалпы ережелер

1. Жеке және заңды тұлғалардың жекелеген қызмет түрлерін немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруды бастау және кейіннен жүзеге асыру үшін жарамды рұқсатының болуы немесе осы Заңда белгіленген тәртіппен хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға хабарлама жіберуге міндетті.

2. Жеке және заңды тұлғалардың осы Заңда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі белгіленген қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) тиісті рұқсатты алмай немесе тиісті хабарламаны жібермей жүзеге асыруына жол берілмейді.

Осы Заңда өздеріне қатысты рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі белгіленген қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыру басталғанға дейін жеке немесе заңды тұлғалар рұқсатты алуға және ол жарамды болуға тиіс, ал хабарламаны жеке немесе заңды тұлға жіберуге тиіс.

3. Осы Заңға сәйкес өздеріне қатысты рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі енгізілгенге дейін қызметті немесе әрекетті (операцияны) рұқсатсыз немесе хабарламасыз жүзеге асырып келген жеке және заңды тұлғалар осы Заңда өздеріне қатысты рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі енгізілетін қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруды жалғастыру үшін тиісті рұқсатты алуға немесе тиісті хабарлама жіберуге міндетті.

4. Осы баптың 1 және 2-тармақтары осы Заңның 18-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінде және 28-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларға қолданылмайды.

5. Осы Заңда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін белгілеу адамдардың өмірі мен денсаулығын, қоршаған ортаны, меншікті қорғау, ұлттық қауіпсіздікті және құқық тәртібін қамтамасыз ету мақсатында қызметтің немесе әрекеттің (операцияның) қауіптілік деңгейіне қарай жүргізіледі.

6. Осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларда рұқсаттардың және хабарламалардың толық тізбесі көзделеді.

7. Рұқсаттарға, сондай-ақ оларға қосымшаларға қатысты беру, ұзарту, қайта ресімдеу, қайта бастау және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да әрекеттерді жүзеге асыру мемлекеттік көрсетілетін қызметтер болып табылады және осы Заңға қайшы келмейтін бөлігінде «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.

18-бап. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізу және оның күшін жою тәртібі

1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі тиісті рұқсатты немесе хабарламаны осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларда көзделген рұқсаттар немесе хабарламалар тізбелеріне енгізу арқылы ғана енгізіледі.

2. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізу үшін реттеуші мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес реттеушілік әсерді талдау рәсімін алдын ала жүргізуге тиіс.

Осы тармақтың күші Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қолданылмайды.

3. Бұрын рұқсат беру тәртібіне жатқызылмаған қызметке немесе әрекетке (операцияға) қатысты рұқсат беру тәртібі енгізілген кезде рұқсат алу міндеті қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғада рұқсат алу тәртібін регламенттейтін және (немесе) рұқсат алу үшін міндетті талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық акт қолданысқа енгізілген күннен бастап туындайды.

4. Рұқсат алу тәртібін регламенттейтін, рұқсат беру немесе біліктілік талаптарын және (немесе) өтініш берушілердің осындай талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін бекітетін нормативтік құқықтық актілер алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткенге дейін қолданысқа енгізіле алмайды.

Бұрын рұқсат беру тәртібіне жатқызылмаған қызметке немесе әрекеттерге (операцияларға) қатысты рұқсат беру тәртібі енгізілген жағдайда, өтініш берушілер рұқсат алу тәртібін регламенттейтін, рұқсат беру немесе біліктілік талаптарын және (немесе) өтініш берушілердің осындай талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар тізбесін бекітетін нормативтік құқықтық актілер қолданысқа енгізілгенге дейін, бірақ көрсетілген актілер қолданысқа енгізілгенге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсат алуға өтініш беруге құқылы.

Бұл ретте осы тармақтың екінші бөлігіне сәйкес берілген өтініштер бойынша рұқсаттар беруді немесе оларды беруден уәжді бас тартуды рұқсат беру органдары осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген нормативтік құқықтық актілер қолданысқа енгізілгеннен кейін, оларды беру үшін белгіленген мерзімдерде жүзеге асыруға тиіс.

5. Осы баптың 4-тармағына сәйкес рұқсат алуға өтініш берген өтініш берушілер рұқсат берілгенге дейін немесе оны беруден уәжді түрде бас тартылғанға дейін рұқсат беру тәртібі енгізілген қызметті немесе әрекетті (операцияны) рұқсаты болмай-ақ жүзеге асыруға құқылы.

Осы тармақтың күші қаржы саласындағы қызметке және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметке берілетін рұқсаттарға қолданылмайды.

6. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің күшін жою осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларда көзделген рұқсаттар мен хабарламалар тізбелерінен рұқсатты немесе хабарламаны алып тастау арқылы жүзеге асырылады және жеке немесе заңды тұлғаның қызметті немесе әрекетті (операцияны) рұқсаты болмай-ақ немесе хабарлама жібермей-ақ жүзеге асыру құқығына әкеп соғады.

19-бап. Реттеушілік әсерді талдау

1. Рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін қолданудың тиімділігіне қарай реттеушілік әсерді талдау нәтижелері бойынша рұқсаттардың немесе хабарламалардың жекелеген түрлері бір түрден екінші түрге ауыстырылуы не олардың күші жойылуы немесе міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуге берілуі мүмкін.

Осы Заңға сәйкес жүзеге асырылуы үшін рұқсаттың болуы немесе хабарлама жіберу талап етілетін қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) мемлекеттік реттеу немесе міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеу мақсаттарына қол жеткізілмеген жағдайда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібінің күші жойылуға жатады.

2. Осы баптың күші Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қолданылмайды.

20-бап. Өтініш берушілердің құқықтары

1. Өтініш берушілердің:

1) рұқсаттар мен хабарламалар туралы толық және анық ақпарат алуға;

2) рұқсат беру органдарының және хабарламалар қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың және (немесе) олардың лауазымды адамдарының, Мемлекеттік корпорацияның және (немесе) олардың қызметкерлерінің лицензиялауды және рұқсат беру рәсімдерін немесе хабарламалар қабылдауды жүзеге асыру мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға;

3) рұқсаттарды конкурс арқылы беруді қоспағанда, осы Заңның 48-бабының ережелерiн ескере отырып, рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны алу үшiн немесе хабарлама жiберу үшiн өтiнiштiң электрондық немесе қағаз нысанын таңдауға;

4) осы Заңның 48-бабының ережелерін ескере отырып, берілетін рұқсаттың және (немесе) оған қосымшаның электрондық немесе қағаз нысанын таңдауға құқығы бар.

2. Шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік заңды тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен тең дәрежеде рұқсаттар алады және хабарламалар жібереді.

21-бап. Рұқсат беру органдарының құқықтары мен міндеттері

1. Рұқсат беру органдарының өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдарға лицензиялауды немесе рұқсат беру рәсімін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратқа, оның ішінде ақпараттық жүйелер арқылы сауалмен жүгінуге құқығы бар.

2. Рұқсат беру органдары:

1) осы Заңға сәйкес лицензиялауды және рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыруға;

2) мүмкіндігі шектеулі адамдардың рұқсаттар алуы кезінде олар үшін қажетті жағдайлар жасауға;

3) лицензиялау, рұқсат беру рәсімдері, бұл үшін талап етілетін құжаттар тізбесі туралы және осындай құжаттарды алу және ресімдеу тәртібі туралы толық және анық ақпаратты қолжетімді нысанда беруге;

4) мемлекеттік органдарға және Мемлекеттік корпорацияға лицензиялауды және рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру үшін, оның ішінде ақпараттық жүйелер арқылы жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды және (немесе) ақпаратты ұсынуға;

5) өтініш берушілердің, лицензиаттардың және екінші санаттағы рұқсаттарды иеленушілердің бұзылған құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған шаралар қолдануға;

6) рұқсаттар беру үшін қажетті мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелердің іркіліссіз жұмыс істеуін және толығып отыруын өз құзыреті шегінде қамтамасыз етуге;

7) өтініш берушілердің, лицензиаттардың және екінші санаттағы рұқсаттарды иеленушілердің, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, рұқсаттар беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға жазбаша келісімін алуға, оның ішінде электрондық құжат нысанында алуға;

8) инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуы бойынша Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес инвестициялық басым жобаларды іске асыратын инвесторларға қатысты лицензиялауды және рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру үшін қажет ақпаратты беруге міндетті.

4-тарау. РҰҚСАТТАР

22-бап. Рұқсаттардың қолданысы

1. Рұқсаттар беру біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкес келетін барлық тұлғалар үшін тең негіздерде және тең жағдайларда жүзеге асырылады.

2. Осы Заңға 1 және 2-қосымшаларда ескерту ретінде:

1) лицензияның иеліктен шығарылатындығы туралы;

2) рұқсат беру кезінде конкурс рәсімдерінің қолданылатындығы туралы;

3) рұқсаттың қолданылу мерзімі туралы;

4) рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1 және 2-тармақтарының күші қолданылмайтындығы туралы мәліметтер;

5) басқа да қажетті мәліметтер көрсетіледі.

3. Рұқсаттардың күші, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына қолданылады.

23-бап. Рұқсаттардың сыныптары

Реттеу объектілеріне қарай рұқсаттар мынадай сыныптарға бөлінеді:

1) 1-сынып - қызметке берілетін рұқсаттар;

2) 2-сынып - объектілерге берілетін рұқсаттар;

3) 3-сынып - біржолғы рұқсаттар;

4) 4-сынып - ресурстары шектеулі немесе квоталарды пайдаланатын қызметке берілетін рұқсаттар;

5) 5-сынып - жеке тұлғаларға кәсіби қызметке берілетін рұқсаттар;

6) 6-сынып - өнімге берілетін рұқсаттар.

24-бап. Рұқсаттардың және (немесе) оларға қосымшалардың нысандары

Рұқсаттардың және (немесе) оларға қосымшалардың нысандарын рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органмен және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша реттеуші мемлекеттік органдар, сондай-ақ қаржы саласындағы қызмет және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi бекiтедi.

Рұқсатқа қосымша рұқсаттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Лицензияға қосымша лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрлерін немесе әрекеттерді (операцияларды) немесе лицензия берілген немесе берілетін объектілерді көрсету, сондай-ақ қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асырудың нақты мекенжайын көрсету үшін ресімделеді.

25-бап. Рұқсаттарды алуға арналған өтініштерді қараудың жалпы тәртібі

1. Рұқсат беру органы лицензиялау кезінде немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны беруге өтініш берушінің құжаттарын алған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.

Өтініш беруші құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда, рұқсат беру органы көрсетілген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан уәжді түрде бас тартады.

2. Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген жағдайларда өтініш берушінің нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік органдардың келісімдерін (ілеспе рұқсаттарды) алу үшін рұқсат беру органы өтініш берушінің рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны алуға арналған құжаттары тіркелген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш берушінің алдағы қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыру орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сауал жібереді.

Мемлекеттік органдар рұқсат беру органының сауалы негізінде он жұмыс күні ішінде тиісті рұқсат беру органына өтініш берушінің лицензиялау кезінде немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде қойылатын талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы жауапты жібереді.

Екінші санаттағы рұқсаттар үшін нормативтік құқықтық актілерде осы баптың 1-тармағында, осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген жағдайлар үшін өзгеше мерзімдер белгіленуі мүмкін.

3. Мемлекеттік органдар белгіленген мерзімдерде жауап ұсынбаған жағдайда, рұқсат беру келісілген деп есептеледі.

Осы тармақтың ережелері осы Заңға 1 және 2-қосымшаларда тиісінше ескерту бар рұқсаттарға қолданылмайды.

4. Рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны беру үшін тиісті рұқсат беру органына немесе Мемлекеттік корпорацияға ұсынылған барлық құжаттар тізімдеме бойынша қабылданады, оның көшірмесі көрсетілген органның құжаттарды қабылдаған күні туралы белгімен өтініш берушіге жіберіледі (тапсырылады). Бұл ретте тізімдемені өтініш беруші жасайды.

Өтініш рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда берілген жағдайда рұқсат беру органының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, тиісті өтініштің қабылданғандығын растау туралы құжат беріледі.

26-бап. Рұқсат беру мерзімін өткізіп алу салдары

1. Егер рұқсат беру органы осы Заңға сәйкес айқындалған мерзімдерде өтініш берушіге рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны бермеген не оларды беруден уәжді түрде бас тартпаған жағдайда, оларды беру мерзімдері өткен күннен бастап рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілді деп есептеледі және рұқсат беру органы оларды бір мезгілде рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне енгізеді.

2. Рұқсат беру органы рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны беру мерзімі өткен кезден бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге тиісті рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны беруге міндетті.

Рұқсат беру органы рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны бес жұмыс күні өткеннен кейін бермеген жағдайда, рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша алынды деп есептеледі. Мұндай жағдайда, рұқсат алынғанға дейін рұқсат беру органы немесе Мемлекеттік корпорация өтінішті қабылдау кезінде берген рұқсат алуға арналған тиісті өтініштің қабылданғанын растайтын құжат - осы Заңда рұқсат беру тәртібі белгіленген қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асырудың заңдылығын растау болып табылады.

Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда өтініш берілген жағдайда рұқсат беру органының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған құжат өтініштің қабылданғандығын растау болып табылады.

3. Осы баптың ережелері осы Заңға 1 және 2-қосымшаларда тиісті ескерту бар рұқсаттарға қолданылмайды.

27-бап. Рұқсатты және (немесе) оған қосымшаны беру үшін шетелдік заңды тұлғалардың құжаттарды ұсыну ерекшеліктері

Шетелдік заңды тұлғалар жеке бизнес-сәйкестендіру нөмірін алған жағдайда дербес немесе филиалдар және (немесе) өкілдіктер басшыларының өкілеттіктері болған кезде осы заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген филиалдары және (немесе) өкілдіктері арқылы және осындай филиалдардың және (немесе) өкілдіктердің деректемелерін және бизнес-сәйкестендіру нөмірлерін пайдалана отырып, лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асырған кезде алынатын алымдарды немесе төлемдерді төлеуді жүзеге асырады.

5-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУ

28-бап. Лицензиялау салалары

1. Лицензиялауға мынадай:

1) телерадиохабарларын тарату;

2) мәдениет;

3) білім беру;

4) сәулет, қала құрылысы және құрылыс;

5) мұнай және газ;

6) өнеркәсіп;

7) ақпараттандыру және байланыс;

8) есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы;

9) денсаулық сақтау;

10) атом энергиясын пайдалану;

11) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

12) жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдар;

13) қару-жарақ, әскери техника және жекелеген қару түрлерінің, жарылғыш заттар мен олар қолданылатын бұйымдар айналымы;

14) улы заттар айналымы;

15) Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындау;

16) этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру және олардың айналымы, темекі өнімдерін өндіру;

17) тауар биржалары;

18) экспорт және импорт;

19) қаржы саласы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет;

20) ғарыш кеңістігін пайдалану;

21) ойын бизнесі;

22) ветеринария;

23) ауыл шаруашылығы;

24) көлік;

25) сот сараптама қызметі, оның ішінде сот-медициналық, сот-наркологиялық және сот-психиатриялық сараптамалар;

26) жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету салаларындағы жекелеген қызмет түрлері немесе әрекеттер (операциялар) жатады.

2. Мынадай субъектілердің:

1) мемлекеттік органдардың және мемлекеттік қызметшілердің өкілеттіктер шегінде;

2) дербес білім беру ұйымдарының және олардың ұйымдарының, оның ішінде көрсетілген ұйымдарда білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыруға білім беру бағдарламаларын енгізетін және (немесе) іске асыратын шетелдік заңды тұлғалардың;

3) Қазақстан Даму Банкінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде;

4) кредиттік серіктестіктер, орталық депозитарий, тіркеуші, мемлекет қатысатын кредиттік бюро, өзара сақтандыру қоғамдары, «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі операторы, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, Ұлттық почта операторы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде жүзеге асыратын қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты;

5) мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру жəне орындау саласында мемлекеттік саясаттың іске асырылуын жүзеге асыратын мемлекеттік органның уəкілетті ұйымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде қару-жарақтың, əскери техника мен жекелеген қару түрлерінің, жарылғыш заттардың жəне олар қолданылып жасалатын бұйымдардың айналымы саласындағы қызметті лицензиясы болмай жүзеге асыруына жол беріледі.

29-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру шарттары

1. Лицензиялар лицензиардың орналасқан жері бойынша беріледі.

2. Егер жергілікті атқарушы органдар немесе орталық мемлекеттік органның аумақтық органдары лицензиарлар болып табылса, лицензия және (немесе) лицензияға қосымша:

1) олардың қызметті жүзеге асыру орны бойынша берілетін «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілетін лицензияларды қоспағанда, жеке немесе заңды тұлғаны не шетелдік заңды тұлғаның филиалын немесе өкілдігін тіркеу орны бойынша;

2) Қазақстан Республикасының аумағында филиалы немесе өкілдігі жоқ шетелдік заңды тұлғаға, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленген жағдайларды қоспағанда, оның қызметті жүзеге асыру орны бойынша беріледі.

3. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшiн өтініш беруші мынадай құжаттарды ұсынады:

1) өтiнiш;

2) қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті, сондай-ақ азаматтық және қызметтік қару мен оған патрондардың айналымына байланысты қызметті, есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымына байланысты қызметті, күзет қызметін жүзеге асыруға байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін - жарғысының (салыстырып тексеру үшiн түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариат куәландырған) көшiрмесi;

3) заңды тұлға үшiн - өтініш беруші заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамасы;

4) жеке тұлға үшiн - жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесi;

5) 2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

6) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесi;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен өтініш берушінің бiлiктiлiк талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар.

4. Осы баптың 3-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсыну, лицензиарда осы құжаттарда қамтылған ақпаратты тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді.

Шетелдік заңды тұлға, шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам болып табылатын өтініш беруші өзінде осы баптың 3-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген құжаттар болмаған кезде өтініш беруші туралы осыған ұқсас мәліметтерді қамтитын басқа да құжаттарды ұсынады.

Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензия беру кезінде құжаттар тiзбесiне қойылатын қосымша талаптарды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi де белгiлей алады.

5. Осы баптың 2-тармағының күші «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабында көзделген тәртіппен лицензия алу жағдайларына қолданылмайды.

6. Лицензиясы бар қызмет түрi немесе әрекет (операция) шеңберiнде жарамды лицензияға қосымшаны алу үшiн мынадай құжаттар қажет:

1) өтiнiш;

2) өтініш берушінің бiлiктiлiк талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар;

3) ұсынылуы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құжаттар.

7. Егер осы Заңға 1-қосымшада өзгеше көзделмесе, лицензиялар олардың қолданылу мерзімі шектелмей беріледі.

8. Егер иеліктен шығару осы Заңға 1-қосымшада көзделген жағдайларда иеліктен шығарылуы мүмкін «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензияларды қоспағанда, лицензиялар иеліктен шығарылмайтын болып табылады.

30-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру туралы өтініштерді қарау мерзімдері

1. Атом энергиясын пайдалану саласындағы, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет, білім беру, мұнай және газ саласындағы лицензияларды және (немесе) лицензияға қосымшаларды қоспағанда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны не оларды беруден уәжді бас тартуды лицензиар он бес жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

2. Атом энергиясын пайдалану саласындағы, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет, білім беру, мұнай және газ саласындағы лицензия және (немесе) лицензияға қосымша не оларды беруден уәжді бас тарту Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген тиісті құжаттармен қоса өтініш ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.

3. Экспорттық бақылауға жататын өнімнің импорты мен экспорты саласындағы лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны не оларды беруден уәжді бас тартуды лицензиар осы Заңның 37-бабы 2-тармағының екінші бөлігінде көзделген мерзімдерде береді.

31-бап. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым

Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым (бұдан әрі - лицензиялық алым) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес лицензия (лицензияның телнұсқасы) беру (қайта ресімдеу) кезінде, сондай-ақ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген өзге де жағдайларда алынады.

Лицензиялық алымның мөлшерлемелері «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленеді.

Лицензияға қосымшаларды (лицензияға қосымшалардың телнұсқаларын) беру кезінде лицензиялық алым алынбайды.

Осы Заңның 44-бабында көзделген жағдайларда лицензияларды және (немесе) лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды.

32-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту

1. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден бас тарту, егер:

1) Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;

2) лицензиялық алым енгізілмеген;

3) өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіні туралы жауап алған;

5) өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) болған;

6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия беруге уақытша тыйым салған жағдайларда жүзеге асырылады.

Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысуға лицензияларды және (немесе) лицензияларға қосымшаларды беруден бас тарту үшін қосымша негіздерді Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.

Экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспортына және импортына лицензиялар беруден бас тарту үшін қосымша негіздер «Экспорттық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленеді.

2. Осы баптың 1-тармағының күші «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабында көзделген тәртіппен лицензия алу жағдайларына қолданылмайды.

3. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беруден қағаз жеткізгіштегі немесе электрондық құжат нысанындағы уәжді бас тартуды лицензиар өтініш берушіге лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру үшін белгіленген мерзімдерде береді.

33-бап. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу

1. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша мынадай:

1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) өзгерген;

2) жеке кәсіпкер-лицензиат қайта тіркелген, оның атауы немесе заңды мекенжайы өзгерген;

3) заңды тұлға-лицензиат осы Заңның 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес қайта ұйымдастырылған;

4) заңды тұлға-лицензиаттың атауы және (немесе) орналасқан жері өзгерген;

5) егер нақты лицензияның иеліктен шығарылатындығы осы Заңға 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығарған;

6) «объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның орналасқан жерінің мекенжайы өзгерген;

7) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған жағдайларда қайта ресімделуге жатады.

2. Рұқсат беру тәртібі енгізілген қызмет түрінің және (немесе) кіші түрінің атауы өзгерген жағдайда, лицензиаттың лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге құқығы бар.

Атауы өзгерген қызмет түріне лицензиясы бар лицензиат лицензияны алдын ала қайта ресімдеген жағдайда, лицензияға қосымша алуға құқылы.

3. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін өтініш беруші мынадай құжаттарды:

1) рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті орган немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi бекiткен нысан бойынша өтiнiштi;

2) лицензияларды қайта ресімдеу жағдайлары үшін - «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы ақысын төлеуді қоспағанда, лицензиялық алым төлегенін растайтын құжатты;

3) алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың көшірмелерін;

3-1) осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес лицензия қайта ресімделген жағдайда, лицензияны иеліктен шығаруға келісуі туралы лицензиаттың хаты беріледі;

4) ұсынылуы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де құжаттарды ұсынады.

4. Осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайларда лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу туралы өтінішті өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туындаған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде беруге тиіс.

Лицензияны осы баптың 1-тармағының 7) тармақшасында көзделген негіз бойынша қайта ресімдеген жағдайда, өтініш берушінің лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беру мерзімі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленеді.

Осы Заңның 34-бабының 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша қайта ресімдеуді қоспағанда, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде лицензиар өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін тексермейді.

5. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензиар лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны осы баптың 1-тармағының 1), 2), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша бастамашылық жасалған қайта ресімдеуден бас тартады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу кезінде өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру қажеттігі көзделсе, осы талаптарға сәйкес келмеу де лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

6. Бір немесе одан көп банк операциялары, сақтандыру қызметіндегі бір немесе одан көп сынып лицензияланатын қызмет түрінен алып тасталған жағдайда, өтініш беруші тиісті нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енген күнінен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде лицензияның қосымшасымен бірге лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті. Қаржы саласындағы қызмет және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет түрінің атауы өзгерген жағдайда, егер мұндай өзгеріс лицензияланатын қызмет түрі мәнінің өзгеруіне әкеп соқпаса, өтініш беруші тиісті нормативтік құқықтық актінің қолданысқа енген күнінен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе тиісінше ресімделмеген жағдайда, лицензиар лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

7. Қайта ресімделген лицензиялар және (немесе) лицензияларға қосымшалар осы Заңның 48-бабының ережелері сақтала отырып, электрондық нысанда ресімделеді.

8. Егер осы Заңның 34-бабында өзгеше мерзім белгіленбесе, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуді лицензиар осы баптың 3-тармағында көзделген құжаттар берілген кезден бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

34-бап. Заңды тұлға-лицензиат қайта ұйымдастырылған жағдайда лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы

1. Заңды тұлға-лицензиатты бірігу нысанында қайта ұйымдастыру кезінде онда бар лицензия және (немесе) лицензияға қосымша бірігу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаға осы Заңның 33-бабының 3 және 4-тармақтарында айқындалған тәртіппен қайта ресімделуге жатады. Сол бір лицензияланатын қызмет түріне немесе лицензияланатын қызмет түрінің кіші түріне лицензиялары бар бірнеше заңды тұлға-лицензиаттар біріккен кезде, өтініш берушінің таңдауы бойынша осындай бір ғана лицензия және (немесе) лицензияға қосымша бірігу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаға қайта ресімделуге жатады.

2. Заңды тұлға-лицензиатты қайта құру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде онда бар лицензия және (немесе) лицензияға қосымша, қайта құру нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны үшін лицензияланатын қызметтің түрімен немесе лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрімен айналысу Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынған жағдайларды қоспағанда, қайта құру нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаға осы Заңның 33-бабының 3 және 4-тармақтарында айқындалған тәртіппен қайта ресімделуге жатады.

3. Заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен қосылу нысанында қайта ұйымдастыру кезінде қосылған заңды тұлға-лицензиаттың лицензиясы және (немесе) лицензияға қосымшасы осы Заңның 33-бабының 3 және 4-тармақтарында айқындалған тәртіппен соңғысына қайта ресімделеді. Егер қосылатын заңды тұлғада және қосылатын заңды тұлғаны өзіне қосып алған заңды тұлғада сол бір лицензияланатын қызмет түріне немесе лицензияланатын қызмет түрінің кіші түріне лицензиялар болса, қосылатын заңды тұлғаның лицензиясын заңды тұлғаны қосып алған заңды тұлғаға қайта ресімдеу жүргізілмейді.

4. Заңды тұлға-лицензиатты бөліп шығару нысанында қайта ұйымдастыру кезінде онда бар лицензия және (немесе) лицензияға қосымша бөліп шығарылған заңды тұлғаның келісімі болған кезде, бөлініп шыққан заңды тұлғаның лицензияланатын қызметтің тиісті түрін және (немесе) лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі расталған жағдайда ғана қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлініп шыққан заңды тұлғаның біреуіне қайта ресімделуге жатады.

Қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлініп шыққан заңды тұлға лицензияны осы тармақта көзделген негіз бойынша қайта ресімдеуге өтініш беруші болып табылады.

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлініп шыққан заңды тұлғаға қайта ресімдеу үшін өтініш беруші осы Заңның 33-бабының 3-тармағында көзделген құжаттардан басқа, өзінің біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер мен құжаттарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген бөліп шығарған заңды тұлғаның лицензияны бөлініп шыққан заңды тұлғаға қайта ресімдеуге келіскені туралы шешімін ұсынады.

Қайта ұйымдастыру нәтижесінде бөлініп шыққан заңды тұлғаға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рәсімдеу туралы өтінішті өтініш беруші бөліну нысанындағы қайта ұйымдастыру аяқталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде береді.

Лицензиар осы Заңның 33-бабының 3-тармағында, осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе тиісінше ресімделмеген жағдайда, сондай-ақ өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны осы тармақта көзделген негіз бойынша бастамашылық жасалған қайта ресімдеуден бас тартады.

5. Заңды тұлға-лицензиатты бөліну нысанында қайта ұйымдастыру кезінде онда бар лицензия және (немесе) лицензияға қосымша қайта ұйымдастыру нәтижесінде жаңадан пайда болған осы заңды тұлғаның біліктілік талаптарына сәйкестігі расталған жағдайда, бөліну нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаның біреуіне қайта ресімделуге жатады.

Бөліну нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың біреуі лицензияны осы тармақта көзделген негіз бойынша қайта ресімдеуге өтініш беруші болып табылады.

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бөліну нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың біреуіне қайта ресімдеу үшін өтініш беруші осы Заңның 33-бабының 3-тармағында көзделген құжаттардан басқа, өзінің біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсынады.

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны бөліну нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалардың біреуіне қайта ресімдеу туралы өтінішті өтініш беруші бөліну нысанында қайта ұйымдастыру аяқталған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде береді.

Лицензиар мынадай:

1) осы Заңның 33-бабының 3-тармағында және осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттар ұсынылмаған немесе тиісінше ресімделмеген;

2) өтініш беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

3) егер лицензия және (немесе) лицензияға қосымша заңды тұлғаларды-лицензиаттарды бөлу нәтижесінде жаңадан пайда болғандардың ішіндегі басқа заңды тұлғаға бұрын қайта ресімделген жағдайда, лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны осы тармақта көзделген негіз бойынша бастамашылық жасалған қайта ресімдеуден бас тартады.

5-1. Айналдыру нысанында банкті ислам банкіне ерікті түрде қайта ұйымдастыру кезінде:

банк операцияларын және өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның қолданылуы оған ислам банкінің банк және өзге де операцияларын жүргізуге лицензия берген кезден бастап тоқтатылады;

лицензиар бағалық қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензияны осы Заңның 33-бабының 3 және 4-тармақтарында айқындалған тәртіппен, тиісті құжаттармен бірге өтініш берілген күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей ислам банкіне қайта ресімдейді.

6. Лицензиар өтініш берушінің осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге құжаттарын алған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.

Ұсынылған құжаттардың толық болмауы фактісі анықталған жағдайда лицензиар көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан әрі қараудан уәжді түрде бас тартады.

7. Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында белгіленген жағдайларда өтініш берушінің нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан мемлекеттік органдардың келісімдерін (ілеспе рұқсаттарын) алу үшін лицензиар өтініш берушінің осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған құжаттарын тіркеген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде өтініш берушінің қызметті жүзеге асыру орны бойынша тиісті мемлекеттік органдарға сауал жібереді.

Мемлекеттік органдар лицензиардың сауалы негізінде он жұмыс күні ішінде тиісті лицензиарға өтініш берушінің қойылатын талаптарға сәйкес келетіні немесе сәйкес келмейтіні туралы жауап жібереді.

Нормативтік құқықтық актілерде осы баптың 6-тармағының бірінші бөлігінде, осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген жағдайлар үшін өзге де мерзімдер белгіленуі мүмкін.

8. Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін тиісті лицензиарға немесе Мемлекеттік корпорацияға ұсынылған барлық құжаттар тізімдеме бойынша қабылданады, оның көшірмесі көрсетілген органның құжаттарды қабылдаған күні туралы белгі қойылып, өтініш берушіге жіберіледі (тапсырылады). Бұл ретте тізімдемені өтініш беруші жасайды.

Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда өтініш берілген жағдайда, рұқсат беру органының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған құжат өтініштің қабылданғандығын растау болып табылады.

9. Осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны лицензиар осы баптың 4 және 5-тармақтарында көзделген негіздер бойынша осы баптың 4-тармағының үшінші бөлігінде және 5-тармағының үшінші бөлігінде белгіленген тиісті құжаттармен қоса өтініш берілген күннен бастап, отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей қайта ресімделетін атом энергиясын пайдалану, қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызмет, экспорттық бақылауға жататын өнімнің импорты және экспорты, білім беру, мұнай және газ саласындағы лицензияларды және (немесе) лицензияға қосымшаларды қоспағанда, он бес жұмыс күнінен кешіктірмей қайта ресімдейді.

10. Лицензиарлар қайта ресімделген лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны осы бапта белгіленген мерзім ішінде беруге не оларды қайта ресімдеуден уәжді түрде бас тартуға міндетті.

35-бап. Лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтату

1. Лицензия және (немесе) лицензияға қосымша мынадай жағдайларда:

1) берілген мерзімі өткенде;

2) жүзеге асырылуы үшін берілген әрекеттер (операциялар) толық көлемде жасалғанда;

3) лицензиядан және (немесе) лицензияға қосымшадан айырғанда (оларды қайтарып алғанда);

4) жеке тұлғаның қызметі тоқтатылғанда, заңды тұлға таратылғанда;

5) лицензиат лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысын тоқтату туралы ерікті түрде лицензиарға өтініш жасағанда;

6) осы Заңға 1-қосымшадан лицензия немесе жекелеген қызмет түрі және (немесе) қызметтің кіші түрі немесе әрекет (операция) алып тасталғанда;

7) лицензиат лицензиялануға жататын тұлғалар қатарынан алып тасталғанда;

8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда өзінің қолданысын тоқтатады.

2. Осы баптың 1-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы тоқтатылған немесе лицензия электрондық нысанда ғана ресімделген жағдайларды қоспағанда, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы тоқтатылған кезде лицензиат лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны он жұмыс күні ішінде лицензиарға қайтаруға міндетті.

3. Осы баптың 1-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, лицензияның және (немесе) лицензияға қосымшаның қолданысы тоқтатылған кезден бастап, лицензиаттар жүзеге асыруға қолданысы тоқтатылған лицензия және (немесе) лицензияға қосымша берілген қызмет түрлерін (кіші түрлерін) немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқылы емес.

36-бап. Жекелеген қызмет түрлерін лицензиялаудың ерекше шарттары

1. Қаржы саласындағы қызметпен және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметпен айналысу құқығына лицензияларды және (немесе) лицензияларға қосымшаларды беру, қайта ресімдеу, беруден бас тарту, олардың қолданысын тоқтата тұру, тоқтату тәртібін, мерзімдері мен шарттарын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.

2. Ойын бизнесі саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензиялар беру шарттары мен тәртібі «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.

3. 2016.07.04. № 487-V ҚР Заңымен алып тасталды

4. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензия берудің ерекше шарттары «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.

Лицензияға қосымшада лицензия берудің ерекше шарттары ретінде «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензиат санаты көрсетіледі.

5. Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметпен айналысу құқығына лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны берудің ерекше шарттары «Атом энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалады.

Лицензияға қосымшада лицензияны берудің ерекше шарттары ретінде лицензиат жұмыс жүргізетін аспаптар, қондырғылар, материалдар, заттар, қалдықтар түрі көрсетіледі.

37-бап. Экспорт және импорт саласындағы лицензиялау туралы жалпы ережелер

1. Экспорты және (немесе) импорты лицензиялануға жататын тауарлардың тізбесін Кеден одағының тиісті органының шешімімен бекітілген, үшінші елдермен саудада Кеден одағына мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салу немесе шектеу қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесі негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

Тауарлардың экспортын және (немесе) импортын лицензиялаудың орындалу үшін осы шектеулер енгізілген мақсаттарға қарағанда тауарлардың экспортын немесе импортын көбірек шектеу немесе бұрмалау әсері болмауға тиіс.

Экспортқа және (немесе) импортқа лицензиялар және рұқсаттар беру тәртібі мен шарттары халықаралық шарттарға сәйкес белгіленеді.

2. Экспорттық бақылауға жататын, экспорты немесе импорты лицензиялануға жататын өнімнің тізбесін халықаралық экспорттық бақылау режимдеріне сәйкес және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында экспорттық бақылауға жататын өнімдер номенклатурасы (тізімі) негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

Экспорттық бақылауға жататын өнімнің импорты мен экспорты саласындағы лицензиялар және (немесе) лицензияға қосымшалар лицензия осындай растауды алғаннан кейін берілетін импорттаушы елдің түпкі пайдаланушы сертификатының түпнұсқалығы тексерілгендігін растауды алу қажеттігі жағдайын қоспағанда, отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.

3. Лицензия Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес жіктелетін, оларға қатысты лицензиялау енгізілген, экспорттық бақылауға жататын әрбір тауарға немесе өнімге беріледі.

Лицензиар лицензиялардың мынадай түрлерін береді:

1) Кеден одағына мүше мемлекеттің шешімі негізінде сыртқы сауда қызметіне қатысушыға берілетін және лицензияда айқындалған санымен жекелеген тауар түрінің экспортына және (немесе) импортына құқық беретін бас лицензия;

2) сыртқы сауда қызметіне қатысушыға жекелеген тауар түрінің экспортына және (немесе) импортына айрықша құқық беретін айрықша лицензия;

3) сыртқы сауда шарты (келісімшарты) негізінде сыртқы сауда қызметіне қатысушыға берілетін және белгілі бір санымен лицензияланатын тауардың экспортына және (немесе) импортына құқық беретін біржолғы лицензия.

Тауарлардың экспортына және (немесе) импортына бас және айрықша лицензиялар беруді лицензиар Кеден одағының тиісті органының шешімінде көзделген жағдайларда жүзеге асырады.

Экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспортына және (немесе) импортына бас және айрықша лицензиялар берілмейді.

4. Бас және айрықша лицензиялар алған лицензиаттар тоқсан сайын есептік тоқсаннан кейінгі айдың он бесінші күніне дейін экспорт пен импорт саласындағы уәкілетті органдарға лицензияның орындалу барысы туралы есеп ұсынуға міндетті.

Біржолғы лицензиялар алған лицензиаттар лицензияның қолданылу мерзімі өткен соң күнтізбелік он бес күн ішінде экспорт және импорт саласындағы уәкілетті органдарға лицензияның орындалуы туралы ақпарат беруге міндетті.

5. Біржолғы лицензияның қолданылу кезеңі оның қолданыла бастаған күнінен бастап бір жылдан аспауға тиіс. Біржолғы лицензияның қолданылу мерзімі сыртқы сауда шартының (келісімшартының) қолданылу мерзімімен немесе лицензияны беруге негіз болып табылған құжаттың қолданылу мерзімімен шектелуі мүмкін.

Сан жағынан шектеулер енгізілген тауарлар үшін лицензияның қолданылу кезеңі квота белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.

Егер Кеден одағының тиісті органының шешімінде өзгеше жазылмаса, тауарлардың экспортына және (немесе) импортына арналған бас лицензияның қолданылу мерзімі ол қолданыла бастаған күннен бастап бір жылдан аспауға тиіс, ал сан жағынан шектеулер енгізілген тауарлар үшін - квота белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.

Айрықша лицензияның қолданылу мерзімі әрбір нақты жағдайда Кеден одағының тиісті органының шешімімен белгіленеді.

6. Экспортқа және импортқа арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе тоқтату тәртібін Кеден одағының тиісті органы белгілейді.

6-тарау. РҰҚСАТ БЕРУ РӘСІМДЕРІ

38-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру ерекшеліктері

1. Екінші санаттағы рұқсаттарды беру үшін қажетті рұқсат беру талаптары мен құжаттар тізбесі нормативтік құқықтық актілерде айқындалады.

Бұл ретте тізбеде ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерден және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өтініш беруші беретін мәліметтер нысанынан алынуы мүмкін құжаттар қамтылмауға тиіс.

2. Рұқсат беру рәсiмдерiн жүзеге асыру қағидалары және осы Заңда рұқсат беру тәртiбi көзделген қызметтi немесе әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру қағидалары нормативтік құқықтық актілерде бекiтіледi.

39-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беру туралы өтініштерді қарау мерзімдері

Екінші санаттағы рұқсат нормативтік құқықтық актілерде белгіленген мерзімде беріледі. Екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті орган белгіленген мерзім ішінде екінші санаттағы рұқсатты беруге не оны беруден уәжді түрде бас тартуға міндетті.

40-бап. Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде алынатын алымдар немесе төлемдер

Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде алынатын алымдардың немесе төлемдердің мөлшері, оларды есептеу мен төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.

41-бап. Екінші санаттағы рұқсатты беруден бас тарту

1. Екінші санаттағы рұқсатты беруден бас тарту Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

2. Өтініш берушіге екінші санаттағы рұқсатты беруден уәжді түрде бас тартуды екінші санаттағы рұқсатты беруге уәкілетті орган екінші санаттағы рұқсатты беру үшін белгіленген мерзімдерде береді.

3. Екінші санаттағы рұқсатты беруден уәжді түрде бас тарту жазбаша түрде, оның ішінде электрондық құжат түрінде немесе қағаз жеткізгіште беріледі.

42-бап. Екінші санаттағы рұқсаттың қолданысын тоқтату

Екінші санаттағы рұқсат нормативтік құқықтық актілерде айқындалатын жағдайларда және тәртіппен өз қолданысын тоқтатады.

Бұл ретте екінші санаттағы рұқсаттардан айыру (оларды қайтарып алу) осы Заңның 45-бабының 5-тармағына сәйкес жүзеге асырылады.

7-тарау. РҰҚСАТТЫҢ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) РҰҚСАТҚА ҚОСЫМШАНЫҢ ТЕЛНҰСҚАЛАРЫН БЕРУ, ҚАТЕЛЕРІН ТҮЗЕТУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСЫН ТОҚТАТА ТҰРУ, ҚАЙТА БАСТАУ ЖӘНЕ ОДАН АЙЫРУ (ОНЫ ҚАЙТАРЫП АЛУ)

43-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның телнұсқаларын беру, сондай-ақ электрондық форматқа көшіру

1. Қағаз нысанында берілген рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша жоғалған, бүлінген кезде лицензиаттың немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленушінің рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның телнұсқаларын алуға құқығы бар.

2. Егер рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша қағаз нысанында берілген болса, лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленуші өтініші бойынша оларды электрондық форматқа көшіруге және рұқсаттың электрондық нысанын алуға құқылы.

Осы тармақтың күші тек қағаз нысанында ғана берілетін рұқсаттарға қолданылмайды.

3. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның жоғалған, бүлінген бланкілері рұқсат беру органы оның жоғалғаны немесе бүлінгені туралы өтінішті алған күннен бастап жарамсыз болып есептеледі.

4. Рұқсат беру органы өтініш берілген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышында «телнұсқа» деген жазуымен және олардың алғаш берілген күні мен қайта ресімделген күнін көрсете отырып, рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның телнұсқаларын береді.

44-бап. Берілген рұқсаттардағы және (немесе) рұқсаттарға қосымшалардағы қателерді түзету

Берілген рұқсатта және (немесе) рұқсатқа қосымшада қателер анықталған жағдайда, лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленуші оларды түзету туралы еркін нысанда өтініш беруге құқылы.

Рұқсат беру органы өтініш беруші тиісті өтінішті берген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне қажетті өзгерістерді енгізеді және тиісті түзетулері бар рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны береді.

45-бап. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын тоқтата тұру, қайта бастау, одан айыру (оны қайтарып алу)

1. Рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жүзеге асырылады.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, жүзеге асыру үшін берілген, қолданысы тоқтатыла тұрған рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша жекелеген қызмет түрлерін (кіші түрлерін) немесе әрекеттерді (операцияларды) лицензиаттардың немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленушілердің жүзеге асыруына жол берілмейді.

3. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны тоқтата тұру үшін негіз болған бұзушылықтар жойылған кезде лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленуші рұқсаттың және (немесе) оған қосымшаның қолданысын тоқтата тұру мерзімі өткенге дейін рұқсат беру органына растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, бұзушылықтардың жойылғаны туралы өтініш беруге құқылы.

Рұқсат беру органы өтініш берушінің бұзушылықтардың жойылғаны туралы өтініш берген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде осы Заңның 51-бабы 2-тармағында көзделген тәртіппен бұзушылықтардың жойылғанын тексереді.

Өтініш берушінің бұзушылықтарды жойған фактісі расталған жағдайда, рұқсат беру органы осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген мерзімде рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын қайта бастау туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте рұқсаттың және (немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген шешім қабылданған кезден бастап қайта басталады.

4. Лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленуші тоқтата тұру мерзімі өткенге дейін рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны тоқтата тұру үшін негіз болған бұзушылықтардың жойылғаны туралы өтінішті бермеген жағдайда, рұқсат беру органдары тоқтата тұру мерзімі өткен кезден бастап он жұмыс күні ішінде рұқсаттан және (немесе) рұқсатқа қосымшадан айыру (оны қайтарып алу) рәсіміне бастамашылық жасайды.

Рұқсаттан және (немесе) оған қосымшадан айыру (оны қайтарып алу) туралы мәселені қарау процесінде лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленуші бұзушылықтың жойылған фактісін дәлелдеуге құқылы. Бұл жағдайда рұқсат беру органы осы баптың 3-тармағының екінші және үшінші бөліктерін басшылыққа алуға тиіс.

5. Рұқсаттан айыру (оны қайтарып алу) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және (немесе) негіздер бойынша жүзеге асырылады.

8-тарау. ХАБАРЛАМА ЖАСАУ ТӘРТІБІ

46-бап. Хабарлама жасау тәртібі

1. Хабарламалардың толық тізбесі осы Заңға 3-қосымшада көзделеді.

2. Өтініш берушілер рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға хабарламаларды жібереді.

3. Нормативтік құқықтық актілерде көзделген жағдайларда мәліметтер нысанын ұсыну арқылы өтініш берушілер хабарлама жасау тәртібі енгізілген қызметті немесе әрекеттерді жүзеге асыруға нормативтік құқықтық актілерде қойылатын талаптарға өздерінің сәйкестігін мәлімдейді.

4. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, өтініш беруші тиісті хабарлама жіберілгеннен кейін қызметті немесе белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыруға бірден кірісуге құқылы немесе оларды тоқтатуға міндетті.

Жекелеген қызмет түрлерінің немесе әрекеттердің ерекшеліктері ескеріле отырып, жекелеген жағдайларда Қазақстан Республикасының заңдарында хабарламаны жіберу мерзімдері белгіленуі мүмкін.

5. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда қажетті құжаттар хабарламаға қоса беріледі, бұл ретте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардан алынуы мүмкін құжаттарды және өзге де ақпаратты өтініш берушілерден талап етуге тыйым салынады.

Хабарламада және (немесе) хабарламаға қоса берілетін құжаттарда қамтылған мәліметтердің анықтығы үшін өтініш беруші жауапты болады.

6. Қызметтің нақты түріне немесе әрекетке қатысты рұқсат беру тәртібінің орнына хабарлама жасау тәртібі енгізілген кезде, хабарлама жасау тәртібін енгізу кезіне қызметтің осы түріне немесе әрекетке арналған жарамды рұқсаты болған жеке және заңды тұлғалар хабарламаны жіберген болып есептеледі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне автоматты түрде енгізіледі.

7. Жеке тұлғаның заңды мекенжайы, заңды тұлғаның орналасқан жері, хабарламада көрсетілген қызметті немесе әрекеттерді жүзеге асыру мекенжайы, сондай-ақ, олар туралы ақпарат хабарламада толтыру үшін міндетті болып табылатын тіркеу деректері өзгерген жағдайда, өтініш беруші өзгеріс болған күннен бастап он жұмыс күні ішінде осы бапта белгіленген тәртіппен көрсетілген өзгерістер туралы хабарлама жіберуге міндетті.

47-бап. Хабарлама жіберілгенін растау

Өтініш берушілердің өтініштері бойынша хабарламаны қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар өтініш жасалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушілерге рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен өтініш берушілердің жіберген хабарламалары туралы үзінді көшірмелер береді.

Мемлекеттік органдар мен үшінші тұлғалар өтініш берушінің хабарламаны жібергенін растауды хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардан немесе рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен алады.

9-тарау. ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫ, РҰҚСАТ БЕРУ РӘСІМДЕРІН ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР ЖАСАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗІНДЕГІ ақпараттық-коммуникациялық ТЕХНОЛОГИЯЛАР

48-бап. Лицензиялауды, рұқсат беру рәсімдерін және хабарламалар жасауды электрондық нысанда жүзеге асыру

1. Лицензиялау және хабарламаларды жіберу рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып, электрондық нысанда жүзеге асырылады.

Рұқсат беру рәсімдері рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып, осы Заңның 52-бабы 3-тармағының ережелері ескеріліп, электрондық нысанда жүзеге асырылады.

Электрондық құжат нысанында берілген рұқсаттардың қағаз жеткізгіштегі рұқсаттармен мәні бірдей.

Рұқсат беру органдары қағаз нысанында жүзеге асырылған рұқсат беру рәсімдері туралы ақпаратты рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне рұқсат беру рәсімін жүзеге асырумен бір мезгілде енгізуге міндетті.

Осы тармақтың төртінші бөлігінде белгіленген талаптардың орындалмағаны үшін рұқсат беру органы жауапты болады.

Осы тармақтың күші автоматтандыруға жатпайтын рұқсаттарға қолданылмайды.

2. Қаржы саласындағы және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметке берілетін рұқсаттарды қоспағанда, Мемлекеттік корпорация арқылы рұқсат алу үшін өтініш беруші орналасқан жеріне қарамастан Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасауға құқылы.

3. Өтініш беруші Мемлекеттік корпорация арқылы рұқсат беру рәсімінен өту үшін өтініш жасаған жағдайда - Мемлекеттік корпорацияның қызметкері электрондық өтінішті немесе өзге де осыған ұқсас құжатты өзінің қызмет бабында пайдалану үшін берілген электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырады. Мұндай куәландыру өтініш берушінің жазбаша келісімі негізінде жүзеге асырылады.

4. Өтініш беруші рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда, рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша электрондық нысанда ресімделеді, басып шығарылады және рұқсат беру органының мөрімен және рұқсат беру органы басшысының қолымен куәландырылады.

5. Рұқсатты және (немесе) рұқсатқа қосымшаны электрондық нысанда беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша қағаз жеткізгіште беріледі.

6. Өтініш рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда берілген жағдайда, лицензиар және екінші санаттағы рұқсатты беруге уәкілетті орган өтінішті тіркеуді бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.

49-бап. Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі

1. Рұқсат беру органдары рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін тұрақты негізде жүргізеді.

Хабарламалар бойынша рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар жүргізеді.

2. Мемлекеттік органдар өз өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін рұқсаттар мен хабарламалар туралы ақпаратты рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен, көрсетілген ақпаратты растауды жеке және заңды тұлғалардан қосымша талап етпестен алуға міндетті.

3. Мемлекеттік электрондық рұқсаттар мен хабарламалар тізілімі тәуекелдерді бағалау жүйесі мен тексерулер жүргізу кестесін қалыптастыру үшін негіз болып табылады.

4. Жеке немесе заңды тұлғаның қызметі немесе жекелеген қызмет түрлері немесе әрекеттері (операциялары) тоқтатыла тұрған жағдайда, рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне тиісті мәліметтер енгізіледі.

5. Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен хабарламаны алып тастау өтініш берушінің өтініші, соттың жеке немесе заңды тұлғаның қызметіне немесе жекелеген қызмет түрлеріне немесе әрекеттеріне тыйым салу туралы шешімі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.

6. Рұқсат беру органдарының және хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін жүргізу мүмкіндігі уақытша немесе тұрақты болмаған кезеңде олар барлық қажетті тарихи деректердің тіркелуін және сақталуын қамтамасыз етуге және осындай мүмкіндік пайда болғаннан кейін рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін тарихи деректермен толықтыруға міндетті.

10-тарау. ЖАУАПТЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ

50-бап. Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

51-бап. Хабарламалар бойынша бақылау және рұқсаттық бақылау

1. Рұқсаттық бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.

2. Өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкестігін рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін рұқсаттық бақылау бақылаудың өзге нысаны тәртібімен тексерілетін тұлғаға бару мүмкіндігі арқылы жүзеге асырылады, оның нәтижелері бойынша өтініш берушінің біліктілік немесе рұқсат беру талаптарына сәйкес келетіні немесе сәйкес келмейтіні туралы шешім қабылданады.

Құжаттарды ұсынумен расталмайтын біліктілік және рұқсат беру талаптары, сондай-ақ ұсынылған құжаттардың анықтығы осы тармақта көрсетілген тәртіппен рұқсаттық бақылауға жатады.

3. Лицензиаттардың және екінші санаттағы рұқсаттарды иеленушілердің рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша берілгеннен кейін (қызметті жүзеге асыру процесінде) Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасын сақтауын рұқсаттық бақылау Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес тексерулер арқылы жүзеге асырылады.

4. Хабарламаны алғаннан кейін мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бақылау және қадағалау қызметін жүзеге асыру процесінде Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларында немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарды өтініш берушінің қызметті жүзеге асыру үшін сақтауын дербес тексереді.

11-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

52-бап. Өтпелі ережелер

1. Осы Заңның 3-бабының 2-тармағында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін қолданылған және осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларда көзделген рұқсаттар мен хабарламалар тізбелеріне енбеген рұқсаттар мен хабарламалардың болуы міндетті болып табылмайды және осы рұқсаттарсыз және хабарламаларсыз қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыру жеке немесе заңды тұлғалар үшін жауаптылыққа әкеп соқпайды.

2. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 4-бабының 8-тармағына сәйкес лицензиялануға жатпаған қызмет түрлеріне осы Заң қолданысқа енгізілген кезден бастап, олар осы Заңға 1, 2 және 3-қосымшаларда болған жағдайда, рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі жалпы негіздерде қолданылады.

3. Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып, электрондық нысанда мұндай мүмкіндік болған жағдайда жүргізіледі.

Рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыру 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық жүйесі және рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімі пайдаланыла отырып, электрондық нысанда ғана жүргізіледі.

Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган мен рұқсаттар және хабарламалар саласындағы уәкілетті органның бірлескен бұйрығымен бекітілетін, автоматтандыруға жатпайтын тізбеге енгізілген екінші санаттағы рұқсаттарды қоспағанда, 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінде рұқсаттарды жинау мен сақтауды немесе рұқсат беру рәсімдерін жүзеге асыруды автоматтандыру енгізілмейтін және қамтамасыз етілмейтін екінші санаттағы рұқсаттардың күші жойылуға жатады.

4. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін берілген атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензиялар осы Заң қолданысқа енгізілген күннен кейін алты ай ішінде осы Заңға 1-қосымшаға сәйкес мерзімі шектеулі лицензияларға қайта ресімделуге жатады.

53-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп танылсын (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 2, 10-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 9-10, 47-құжат; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 17, 79, 81, 82-құжаттар; № 18, 84, 85-құжаттар; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21, 26-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 25-құжат; № 12, 84-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат;№ 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 16, 83-құжат).

Қазақстан Республикасының
Президенті

Н. Назарбаев

Астана, Ақорда, 2014 жылғы мамырдың 16-ы.
№ 202-V

«Рұқсаттар және хабарламалар туралы»
2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ
Қазақстан Республикасының Заңына
1-қосымша

Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың)
ТІЗБЕСІ

 

Р\с №

Лицензияның және оны жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызмет түрінің атауы

Оны жүзеге асыру үшін лицензияның болуы талап етілетін қызметтің кіші түрінің атауы

Ескертпе

1

2

3

4

Телерадио хабарларын тарату саласындағы қызметті лицензиялау

1.

Теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Мәдениет саласындағы қызметті лицензиялау

2.

Тарих және мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүзеге асыру жөніндегі қызметке лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Білім беру саласындағы қызметті лицензиялау

3.

Білім беру қызметімен айналысуға лицензия

1. Діни білім беру бағдарламалары.

2. Бастауыш білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары.

3. Негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары.

4. Жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары.

5. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары.

6. Орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары.

7. Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары

8. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары.

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қызметті лицензиялау

4.

Іздестіру қызметіне лицензия

1. Инженерлiк-геодезиялық жұмыстар, оның iшiнде:

1) геодезиялық орталықтарды салу және қалау;

2) жоспарлы-биiктiк түсiру желiлерiн құру;

3) жобалау мен салуға арналған топографиялық жұмыстар (1:10000-нан 1:200-ге дейінгі масштабтағы түсiрулер, сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылыстарын түсiрулер, жердегi желiлiк құрылыстар мен олардың элементтерiн трассалау және түсiру);

4) инженерлiк-геологиялық әзiрлемелердi, геофизикалық және басқа да iздестiру нүктелерiн бекiту арқылы нақтыға көшірумен байланысты байланысты геодезиялық жұмыстар.

2. Инженерлiк-геологиялық және инженерлiк-гидрогеологиялық жұмыстар, оның iшiнде:

1) геофизикалық зерттеулер, шолып байқау және түсiру;

2) жер қабаттарын далалық зерттеулер, гидрогеологиялық зерттеулер

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

5.

Жобалау қызметіне лицензия

1. Қала құрылысын жобалау (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын қоспағанда, тарихи құрылыс аудандарында қала құрылысын қалпына келтiру үшiн жобалау құқығымен) және жоспарлау, оның iшiнде:

1) жоспарлау құжаттамасын (аумақтарда қала құрылысын жоспарлаудың кешендi схемаларын - аудандық жоспарлау жобаларын, елдi мекендердiң бас жоспарларын, аудандарды, шағын аудандарды, орамдарды, жекелеген учаскелердi егжей-тегжейлi жоспарлау жобалары мен салу жобаларын);

2) елдi мекендердiң (елдi мекендер шекараларының шегiнде орналасатын көше-жол желiлерi мен қалаiшiлiк және сыртқы көлiк объектiлерiнің) және қонысаралық аумақтардың (елдi мекендердiң көше-жол желiсiнен тысқары орналасатын сыртқы көлiк объектiлерi мен коммуникацияларының) көлiк инфрақұрылымын дамыту схемаларын;

3) құрылыс салу жүйесiнде жылу энергиясын өндiру және тасымалдау объектiлерін орналастыра отырып, елдi мекендердi жылумен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасатын өндiрiстiк кешендердi жылумен жабдықтау схемаларын;

4) ауыз су және (немесе) техникалық су көздерiн орналастыра отырып және су ағызарларды трассалай отырып, елдi мекендердi сумен жабдықтау схемаларын, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасатын өндiрiстiк кешендердi сумен жабдықтау схемаларын;

5) тұрмыстық, өндiрiстiк және жауын-шашынның сарқынды суларын жинау мен ағызудың орталықтандырылған жүйесiн, бас тазартқыш құрылыстарды, сарқынды суларды буландырғыштар мен қайта генерациялау объектiлерін орналастыруды қоса алғанда, елдi мекендер мен өндiрiстiк кешендердiң кәрiз схемаларын;

6) қонысаралық аумақтарда орналасатын елдi мекендер мен өндiрiстiк кешендердi газбен жабдықтау схемаларын;

7) құрылыс салу жүйесiнде электр энергиясын өндiру және тасымалдау объектiлерін орналастыра отырып, елдi мекендердi электрмен жабдықтау, сондай-ақ қонысаралық аумақтарда орналасатын өндiрiстiк кешендердi электрмен жабдықтау схемаларын;

8) инфрақұрылым объектiлерi мен ақпарат көздерiн орналастыра отырып, елдi мекендер үшiн телекоммуникация және байланыс схемаларын әзiрлеу.

2. Ғимараттар мен құрылыстар үшін сәулеттiк жобалау (тарих және мәдениет ескерткiштерiндегі ғылыми-реставрациялау жұмыстарын қоспағанда, сәулеттiк-реставрациялау жұмыстары үшiн жобалау құқығымен), оның iшiнде объектiлердiң бас жоспарларын, аумақтың инженерлiк дайындығын, жер бедерiн көркейтуді және ұйымдастыруды

3. Құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеу және (немесе) реконструкциялау үшiн жобалау, сондай-ақ төменде аталған жұмыстардың әрқайсысы үшiн конструкцияларды нығайту құқығымен) және конструкциялау, оның iшiнде:

1) негiздер мен iргетастарды;

2) бетон және темір-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды;

3) металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды.

4. Инженерлiк жүйелер мен желiлердi, оның iшiнде:

1) жылытудың iшкi жүйелерiн (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетудi, кондиционерлеуді, салқын ауамен жабдықтауды, газдандыруды (төмен қысымды газбен жабдықтауды), сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн;

2) су құбыры (ыстық және суық су) мен кәрiздiң iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн;

3) тогы әлсiз құрылғылардың (телефондандырудың, өрттен қорғау дабыл құралының) iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың сыртқы желiлерiн;

4) iшкi және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВ-ға дейiн және 10 кВ-ға дейiн электрмен жабдықтау жүйелерiн;

5) 35 кВ-ға дейiн, 110 кВ-ға дейiн және одан жоғары электрмен жабдықтауды;

6) магистральдық мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын, газ құбырларын (орта және жоғары қысымды газбен жабдықтауды) жобалау.

5. Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:

1) мектепке дейiнгi білім беруге, жалпы және арнаулы білім беруге, интернаттарға, кадрлар даярлайтын орындарға, ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту және ойын-сауық мекемелерiне, сауда (дәрiханаларды қоса алғанда), денсаулық сақтау (ауруларды емдеу және олардың профилактикасы, оңалту және санаториялық емдеу), қоғамдық тамақтану мен тұрмыстық қызмет көрсету, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық жаттығулар, демалыс пен туризм кәсiпорындарына, сондай-ақ түрлi қоғамдық мақсаттағы үй-жайлары бар өзге де көп функциялы ғимараттар мен кешендерге арналған;

2) көлiк инфрақұрылымына (халыққа тiкелей қызмет көрсетуге арналған) және коммуналдық шаруашылыққа арналған (көлiк құралдарына қызмет көрсетуге арналған, сондай-ақ өзге де өндiрiстiк-шаруашылық мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардан басқа) ғимараттар мен құрылыстарды технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу).

6. Өндiрiстiк мақсаттағы, оның iшiнде:

1) энергетика өнеркәсiбiне арналған;

2) жеңiл және тамақ өнеркәсiбiн қоса алғанда, өңдеу өнеркәсiбiне арналған;

3) ауыр машина жасауға арналған;

4) медицина, микробиология және фармацевтика өнеркәсiбiне арналған;

5) бөгеттер, дамбалар, басқа да гидротехникалық құрылыстарды;

6) мұнара және дiңгек үлгiсiндегi конструкцияларды;

7) көтергіш-көлiктiк құрылғылар мен лифтiлерге арналған объектiлердi технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу).

7. Көлiк инфрақұрылымы, байланыс және коммуникация, оның iшiнде:

1) автомобиль, электр, теміржол және өзге де рельстi, әуе, су көлiгi түрлерiн қоса алғанда, қалаiшiлiк және сыртқы көлiкке;

2) жергiлiктi байланыс, радио-, телекоммуникация желiлерiне;

3) жалпыреспубликалық және халықаралық байланыс (спутниктiк байланысты қоса алғанда) желiлерiне және өзге де телекоммуникация түрлерiне қызмет көрсету объектiлерiн технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу).

8. Мыналарды:

1) теміржол көлiгi қатынасы жолдарын;

2) барлық санаттағы автомобиль жолдарын;

3) қалалық электр көлiгінiң көше-жол желiсiн;

4) көпiрлер мен көпiр өткелдерiн, оның iшiнде көлiк эстакадалары мен көп деңгейлi жолайрықтарын қамтитын технологиялық жобалау (көлiк құрылысы жобаларының технологиялық бөлiгiн әзiрлеу).

9. Өңдеу өнеркәсiбi кәсiпорындарын қоспағанда, ауыл шаруашылығы объектiлерiнiң құрылысын технологиялық жобалау (жобалардың технологиялық бөлiгiн әзiрлеу)

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

6.

Құрылыс-монтаж жұмыстарына лицензия

1. Жер қабатындағы арнаулы жұмыстар, оның ішінде:

1) іргетас негіздерді орналастыру;

2) жер қабатындағы бұрғылау жұмыстары;

3) суасты-техникалық жұмыстар мен теңiз қайраңындағы жұмыстар.

2. Объектілерді күрделі жөндеу мен реконструкциялауды, оның ішінде:

1) металл конструкцияларды монтаждауды;

2) мұнара және дiңгек үлгiсiндегi құрылыс конструкцияларын, түтiн мұржаларын монтаждауды;

3) көпiрлер мен көпiр өткелдерiнiң тiрек конструкцияларын монтаждауды;

4) гидротехникалық және селден қорғау құрылыстарын, бөгеттердi, дамбаларды;

5) түтiн мұржаларын, күш түсетін құрылыстарды, градирняларды, шахта үстiндегi тоқпақтарды;

6) тау-кен ұңғылау және тоннель жұмыстарын, сүзгілеуге қарсы қалқаларды орналастыруды;

7) көтергіш құрылғылардың (лифтiлердiң, эскалаторлардың, шахта тоқпақтары мен көтергiштерiнiң, аспалы жолдар мен көтергіш құрылыстардың басқа да конструкцияларын) құрылыс конструкцияларын монтаждауды;

8) монолиттi конструкцияларды орналастыру, сондай-ақ құрамабетон және темiр-бетон конструкцияларын монтаждауды, қабырғалар мен аралық қабырғалардың жеке элементтерін қалауды және ойықтарды толтыруды;

9) шатыр жабу жұмыстарын қамтитын ғимараттар мен құрылыстардың (оның iшiнде көпiрлердің, көлiк эстакадаларының, тоннельдер мен жол өткізгілерінің, өзге де жасанды құрылыстардың) тiрек және (немесе) қоршау конструкцияларын салу.

3. Күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын желілік құрылыстарды, оның ішінде:

1) қысыммен жұмыс iстейтiн не жарылу-өрт қаупi бар немесе өзге де қауiптi (зиянды) сұйық немесе газ тектес заттарды сақтауға арналған болат резервуарларды (ыдыстарды);

2) мұнай құбырларының, газ құбырларының кәсiпшiлiк және магистральдық желiлерiн, сондай-ақ мұнай өнiмдерi құбырларының магистральдық желiлерiн;

3) кернеуi 35 кВ-ға дейiнгi және 110 кВ-ға дейiнгi және одан жоғары кернеулі электр беру магистральдық желiлерiн;

4) жалпыреспубликалық және халықаралық байланыс және телекоммуникация желiлерiн салу бойынша арнаулы құрылыс және монтаж жұмыстары.

4. Күрделі жөндеу мен реконструкциялауды, оның iшiнде:

1) теміржол қатынасы жолдарын электрмен жабдықтау желiлерiн, әуе көлiгi кәсiпорындарын электрмен жабдықтау және электрмен жарықтандыру желiлерiн;

2) газбен жабдықтаудың жоғары және орташа қысымды, тұрмыстық және өндiрiстiк газбен жабдықтаудың төмен қысымды желiлерiн, газбен жабдықтаудың iшкi жүйелерiн;

3) суық және ыстық сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау желiлерiн, тұрмыстық, өндiрiстiк және жауын-шашынның сарқынды суларының орталықтандырылған кәрiзiн, су құбырының, жылу беру мен кәрiздiң iшкi жүйелерiнiң құрылғысын;

4) электрмен жабдықтау желiлерiн және сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысын, электрмен жарықтандырудың және электрмен жылытудың iшкi желiлерiн қамтитын инженерлiк желiлер мен жүйелердi орналастыру.

5. Күрделі жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын автомобиль және теміржол құрылыстарын, оның ішінде:

1) темір жолдарға арналған негiздерді және оның беткi құрылыстарын;

2) I және II техникалық санаттағы автомобиль жолдарының, сондай-ақ жүрдек және реттелетін қозғалыстың қалаiшiлiк магистральдық жолдарының, үздiксiз және реттелетін қозғалыстың жалпықалалық маңызы бар магистральдық көшелерiнiң көлiк жүретiн бөлiгiнiң негiздерi мен жабындыларын, қорғаныш құрылыстары мен оларды жайластыруды;

3) III, IV және V техникалық санаттағы автомобиль жолдарының, сондай-ақ магистральдық болып табылмайтын елдi мекендер көшелерiнiң көлiк жүретiн бөлiгiнiң негiздерi мен жабындыларын, қорғаныш құрылыстары мен оларды жайластыруды;

4) аэродромдардың ұшу-қону жолақтары мен тiкұшақ алаңдарының негiздерi мен жабындыларын салу.

6. Мыналарға:

1) гидротехникалық және мелиоративтiк құрылыстарға;

2) құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкцияларды өндiруге;

3) театр-ойын-сауық, білім беру, спорт мақсатындағы объектiлерге;

4) байланысқа, авариядан қорғауға, бақылау және дабыл жүйесiне, көлiкте, электр энергетикасы және сумен жабдықтау объектiлерiнде, тiршiлiктi қамтамасыз ететiн өзге де объектiлерде оқшаулауға, сондай-ақ өндiрiстiк мақсаттағы есепке алу және бақылау аспаптарына байланысты технологиялық жабдықты монтаждау, iске қосу-оңдау жұмыстары.

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

7.

2016.07.04. № 487-V ҚР Заңымен алып тасталды

Мұнай және газ саласындағы қызметті лицензиялау

8.

Мұнай және газ саласындағы тау-кен өндірістерін (көмірсутек шикізаты), мұнай-химия өндірістерін жобалауға (технологиялық) және (немесе) пайдалануға, магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдері құбырларын пайдалануға арналған лицензия

1. Мұнайды, газды, мұнай-газ конденсатын өндiру

2. Көмірсутекті шикізат кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу (кәсіпшілік зерттеулер, сейсмикалық барлау жұмыстары; геофизикалық жұмыстар).

3. Мұнай; газ; газ конденсаты; айдама ұңғымаларындағы атқылау-жару жұмыстары.

4. Құрлықтағы; теңiздегі; iшкi су айдындарындағы көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды бұрғылау.

5. Кен орындарында ұңғымаларды жерасты жөндеу (ағымдағы; күрделі).

6. Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды цементтеу; сынау; игеру; сынаудан өткізу.

7. Көмірсутекті шикізат кен орындарында ұңғымаларды консервациялау; жою.

8. Мұнай қабаттарының мұнай беруiн арттыру және ұңғымалардың өнiмдiлiгiн ұлғайту.

9. Құрлықтағы; теңiздегі көмірсутекті шикізат кен орындарында мұнайдың төгiлуiн болғызбау және жою жөнiндегi жұмыстар.

10. Мұнай-химия өндiрiстерiн жобалау (технологиялық) және (немесе) пайдалану.

11. Көмірсутекті шикізат кен орындарына арналған жобалардың жобалық құжаттарын; технологиялық регламенттерін; техникалық-экономикалық негiздемесiн жасау.

12. Магистральдық газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнiмдерi құбырларын пайдалану.

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Өнеркәсіп саласындағы қызметті лицензиялау

9.

Тау-кен және химия өндiрiстерiн пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия

1. Қатты пайдалы қазбаларды (кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда) өндiру.

2. Қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын ашық және жерасты тәсiлдерiмен ашу және әзірлеу.

3. Кен орындарында технологиялық жұмыстарды жүргізу.

4. Пайдалы қазбаларды өндіру үшін жару жұмыстарын жүргізу.

5. Кенiштер мен шахталарды жабу жөніндегі жою жұмыстары

6. Ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу, жабдықты және агрегаттарды бөлшектеу, ұңғымалар көтергішін орнату.

7. Ұңғымаларды жөндеуден кейін сынау.

8. Ұңғымаларды шаю, цементтеу, сынаудан өткізу және игеру.

9. Химиялық өндірістерді пайдалану.

Иеліктен шығарылмайтын; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды; 1-сынып

10.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

11.

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қызметті лицензиялау

12.

Байланыс саласында қызметтер көрсетуге лицензия

1. Қалааралық телефон байланысы

2. Халықаралық телефон байланысы

3. Спутниктік жылжымалы байланыс

4. Ұялы байланыс (стандарт атауын көрсете отырып)

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Есірткінің, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті лицензиялау

13.

Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Есірткі заттарын әзірлеу, өндіру, өңдеу, тасымалдау, жөнелту, сатып алу, сақтау, тарату, өткізу, пайдалану, жою

2. Психотроптық заттар мен прекурсорларды өндіру

Иеліктен шығарылмайтын; қолданылу мерзімі - 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды; 1-сынып

3. Психотроптық заттар мен прекурсорларды әзірлеу, өндіру, тасымалдау, жөнелту, сатып алу, сақтау, тарату, өткізу, пайдалану, жою

Иеліктен шығарылмайтын; қолданылу мерзімі - 5 жыл; 1-сынып

4. Құрамында есірткі заттары бар өсімдіктер мен шөптерді өсіру, жинау, дайындау

Иеліктен шығарылмайтын; қолданылу мерзімі - 5 жыл; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

5. Құрамында психотроптық заттар бар өсімдіктерді және шөптерді өсіру, жинау, дайындау

Иеліктен шығарылмайтын;

қолданылу мерзімі - 5 жыл;

1-сынып

6. Денсаулық сақтау саласындағы есірткінің, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызметке

Иеліктен шығарылмайтын; қолданылу мерзімі - 5 жыл; 1-сынып

14.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

Денсаулық сақтау саласындағы қызметті лицензиялау

15.

Медициналық қызметке лицензия

1. Жедел медициналық көмек және/немесе санитариялық авиация

2. Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша амбулаториялық емханалық көмек:

 алғашқы медициналық-санитариялық көмек: дәрігерге дейінгі, білікті көмек;

консультациялық диагностикалық көмек:

 диагностика: радиоизотоптық, рентгенологиялық, ультрадыбыстық, функционалдық, эндоскопиялық;

зертханалық диагностика: бактериологиялық, биохимиялық, иммунологиялық зерттеулер, адамның иммун тапшылығы вирусының зертханалық диагностикасы (АИТВ-диагностикасы), жалпы клиникалық, серологиялық, цитологиялық зерттеулер;

акушерлiк және гинекология;

педиатрия;

неонатология;

инфекциялық аурулар;

терапия;

невропатология;

кардиология;

ревматология;

гастроэнтерология;

нефрология;

пульмонология;

эндокринология;

аллергология және иммунология;

гематология;

кәсіптік патология;

жалпы дәрігерлік практика;

жалпы хирургия: торакалдық, абдоминалдық, колопроктология;

трансплантология;

кардиохирургия;

ангиохирургия;

пластикалық хирургия;

жақ-бет сүйегi;

нейрохирургия;

оториноларингология;

офтальмология;

трансфузиология;

урология;

травматология-ортопедия;

анестезиология және реаниматология;

дерматовенерология (дерматокосметология);

психиатрия: наркология, психотерапия, сексопатология, медициналық психология;

фтизиатрия;

онкология;

стоматология;

дәстүрлі медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануалдық терапия, рефлекстік терапия, фитотерапия және табиғатта жаралған заттармен емдеу;

медициналық реабилитология, қалпына келтіретін емдеу: физиотерапия, массаж, емдік дене шынықтыру, курортология;

медициналық генетика;

сәуле терапиясы;

спорт медицинасы.

3. Ересектерге және (немесе) балаларға мына мамандықтар бойынша стационарлық көмек және (немесе) стационарды алмастыратын көмек:

диагностика:

радиоизотоптық, рентгенологиялық, ультрадыбыстық, функционалдық, эндоскопиялық; патологиялық анатомия;

зертханалық диагностика:

бактериологиялық, биохимиялық, иммунологиялық зерттеулер, адамның иммун тапшылығы вирусының зертханалық диагностикасы (АИТВ-диагностикасы), жалпы клиникалық, серологиялық, цитологиялық зерттеулер;

акушерлiк және гинекология;

педиатрия;

неонатология;

инфекциялық аурулар;

терапия;

невропатология;

кардиология;

ревматология;

гастроэнтерология;

нефрология;

пульмонология;

эндокринология;

аллергология және иммунология;

гематология;

кәсіптік патология;

жалпы дәрігерлік практика;

жалпы хирургия: торакалдық, абдоминалдық, колопроктология;

трансплантология;

кардиохирургия;

ангиохирургия;

пластикалық хирургия;

жақ-бет сүйегi;

нейрохирургия;

оториноларингология;

офтальмология;

трансфузиология;

урология;

травматология-ортопедия;

анестезиология және реаниматология;

дерматовенерология (дерматокосметология);

психиатрия: наркология, психотерапия, сексопатология, медициналық психология;

фтизиатрия;

онкология;

стоматология;

дәстүрлі медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануалдық терапия, рефлексотерапия, фитотерапия және табиғатта жаралған заттармен емдеу;

медициналық реабилитология, қалпына келтіретін емдеу:

физиотерапия, массаж, емдік дене шынықтыру, курортология;

спорт медицинасы;

токсикология;

перфузиология;

сәуле терапиясы.

4. Қан мен оның құрауыштарын дайындау, консервациялау, қайта өңдеу, сақтау және өткiзу

6. Еңбекке уақытша жарамсыздық пен кәсiби жарамдылық сараптамасы

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

 

16.

Фармацевтикалық қызметке лицензия

1. Дәрiлiк заттар өндiрісі

2. Медициналық мақсаттағы бұйымдар өндiрісі

3. Медициналық техника өндiрісі

4. Дәрiлiк препараттарды дайындау

5. Медициналық мақсаттағы бұйымдарды дайындау

6. Дәрілік заттарды көтерме саудада өткізу

7. Дәрілік заттарды бөлшек саудада өткізу

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметті лицензиялау

17.

Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындауға лицензия

1. Ядролық қондырғылардың, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын салу

2. Ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану

3. Ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдаланудан шығару

4. Ядролық қондырғыларды орналастыру, салу, пайдаланудан шығару кезінде жұмыстарды және жобаларды басқару

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі - 5 жыл;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

2-сынып

18.

Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия

1. Радиоактивті қалдықтарды жинау және сұрыптау

2. Үй-жайларды, жабдық пен материалдарды қатерсіздендіру (радиоактивті ластанудан тазарту)

3. Радиоактивті қалдықтарды өңдеу

4. Радиоактивті қалдықтарды сақтау және көму

5. Аумақтар мен объектілерді радиациялық оңалту, өңдеп қалпына келтіру

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі - 5 жыл;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

19.

Ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау жөніндегі қызметке лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

2-сынып

20.

Жүргізілген ядролық сынақтар нәтижесінде ластанған бұрынғы ядролық сынақ полигондарының аумақтарындағы және басқа да аумақтардағы қызметке лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

2-сынып

21.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы қызметтер көрсетуге лицензия

1. Құрамында иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, оларды монтаждау, кері монтаждау, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу

2. Иондаушы сәулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмыс сапасын бақылау

3. Аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік құралдарын радиациялық бақылау

4. Өнімдердегі, материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің барын анықтау, радон және басқа да радиоактивті газдардың шоғырлануын өлшеу

5. Персоналды дозиметрлік жеке бақылау

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі- 5 жыл;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

22.

Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеуге лицензия

 

1. Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды дайындау

2. Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды пайдалану

«Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды дайындау» кіші түрі үшін, «иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды пайдалану» (қол жүгін және багажды тексеруге арналған рентген құралдарын, рентген дифрактометрлерін, спектрометрлерді, анализаторларды қоспағанда) кіші түрі үшін - иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі - 5 жыл;

лицензияны беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

2-сынып.

«Иондаушы сәулеленуді генерациялайтын аспаптарды және қондырғыларды пайдалану» (қол жүгін және багажды тексеруге арналған рентген құралдарын, рентген дифрактометрлерін, спектрометрлерді, анализаторларды қоспағанда) кіші түрі үшін - иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

23.

Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеуге лицензия

1. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды дайындау

2. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды пайдалану

3. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды сақтау

4. Радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды және қондырғыларды өткізу

5. Табиғи уранды өндіру және қайта өңдеу

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі - 5 жыл;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

2-сынып

24.

Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі - 5 жыл;

лицензияны беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы үшінші бөлігінің және 26-бабы 1,2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

25.

Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия

1. Физикалық қорғау жүйелерін монтаждау, жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету

2. Ядролық материалдарды және радиоактивті заттарды тасымалдау кезінде олардың физикалық қорғалуын қамтамасыз ету

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

26.

Ядролық материалдармен жұмыс істеуге лицензия

1. Ядролық материалдарды өткізу

2. Ядролық материалдарды пайдалану

3. Ядролық материалдарды сақтау

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі - 5 жыл;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

2-сынып.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметті лицензиялау

27.

Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу және өткізу (оның ішінде өзге де беру) жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу

2. Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын өткізу (оның ішінде өзге де беру)

Иеліктен шығарылмайтын;

Еуразиялық экономикалық комиссияның ресми интернет-ресурсында орналастырылған нотификациялардың бірыңғай тізіліміне енгізілген ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын (тауарларды) өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алу талап етілмейді;

1-сынып

28.

Ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау жөнінде қызметтер көрсетуге лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдар саласындағы қызметті лицензиялау

29.

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзірлеу, жасау, жөндеу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзірлеу, өндіру

2. Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды жөндеу және өткізу

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Қару-жарақ, әскери техника мен жекелеген қару түрлері, жарылғыш заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдар айналымы саласындағы қызметті лицензиялау

30.

 Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеу, жасау, жөндеу, сату, коллекцияға жинау, экспонаттау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеу

2. Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын жасау

3. Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын жөндеу

4. Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сату

5. Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын коллекцияға жинау

6. Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын экспонаттау

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

31.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

32.

Жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын әзірлеу, жасау, жөндеу, сату, сатып алу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын әзірлеу

2. Жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын жасау

3. Жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын жөндеу

4. Жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның патрондарын сатып алу және сату

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

3-сынып

33.

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу, жасау, сату, пайдалану жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу

2. Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды өндіру

3. Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сату

4. Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды пайдалану

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

34.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

35.

1. Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) әзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия

1. Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) әзірлеу.

2. Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) өндіру.

3. Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) сатып алу.

4. Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) өзінің өндірістік қажеттілігі үшін сатып алу.

5. Жарылғыш және пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) сақтау.

Иеліктен шығарылмайтын; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды; 1-сынып

36.

Монтаждауды, реттеуді, жаңартуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, сондай-ақ арнайы материалдарды және оларды өндіруге арналған жабдықтарды әзірлеу, өндіру, жөндеу, сатып алу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Монтаждауды, реттеуді, жаңартуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды өндіруге арналған жабдықтарды әзірлеу, жасау

2. Монтаждауды, реттеуді, жаңартуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды өндіруге арналған жабдықтарды жөндеу

3. Монтаждауды, реттеуді, жаңартуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, арнайы материалдарды, оларды өндіруге арналған жабдықтарды сатып алу және өткізу

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

37.

Босатылатын оқ-дәрілерді, қару-жарақтарды, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Босатылатын оқ-дәрілерді жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу

2. Босатылатын қару-жарақтарды, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және өңдеу

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

Улы заттар айналымы саласындағы қызметті лицензиялау

38.

 

1. Уларды өндіру, өңдеу, сақтау, өткізу, жою

2. Уларды сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану

3. Уларды сатып алу, сақтау, өткізу

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензия беру кезде осы Заңның 25-бабы

3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

39.

Пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіруге (формуляциялауға), пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізуге, пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдануға лицензия

1. Пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау)

2. Пестицидтерді (улы химикаттарды) өткізу

3. Пестицидтерді (улы химикаттарды) аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындау саласындағы қызметті лицензиялау

40.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Этил спиртінің және алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымы, темекі өнімдерінің өндірісі саласындағы қызметті лицензиялау

41.

Алкоголь өнімінің өндірісіне лицензия

1. Арақтар мен айрықша арақтардың өндірісі

2. Ликер-арақ өнімдерінің өндірісі

3. Шарап материалының өндірісі

4. Шарап өндірісі

5. Коньяк өндірісі

6. Бренди өндірісі

7. Сыра өндірісі

8. Сыра сусынының өндірісі

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

42.

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оларды сақтау және көтерме саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға және көтерме саудада сатуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

43.

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оларды сақтау және бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға және бөлшек саудада сатуға лицензия

 

Иеліктен шығарылатын;

2-сынып

44.

Этил спиртінің өндірісіне лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

45.

Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Тауар биржалары саласындағы қызметті лицензиялау

46.

Тауар биржаларының қызметімен айналысу құқығына лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

47.

Тауар биржалары саласындағы дилерлік қызметпен айналысу құқығына лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

48.

Тауар биржалары саласындағы брокерлік қызметпен айналысу құқығына лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Экспорт және импорт саласындағы лицензиялау

49.

Жекелеген тауарлар түрлерінің импортына және (немесе) экспортына лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 3-сынып

49-1.

Үшінші елдермен сауда-саттықта тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын Тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген тауарлардың экспортына және (немесе) импортына арналған лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 3-сынып

50.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

51.

Экспорттық бақылауға жататын өнімді импорттауға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 3-сынып

52.

Экспорттық бақылауға жататын өнімді экспорттауға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 3-сынып

Қаржы саласындағы қызметті және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті лицензиялау

53.

Банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия:

 

1. Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу

2. Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу

3. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу

4. Банктердің жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы және жүргізуі, оларда осы тұлғаға тиесілі тазартылған қымбат бағалы металдар мен қымбат металдардан жасалған монеталарының физикалық мөлшері көрсетіледі

5. Кассалық операциялар: банктер мен Ұлттық почта операторының қолма-қол ақшаны ұсақтауды, айырбастауды, қайта есептеуді, сұрыптауды, орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдауы және беруі

6. Аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау

7. Есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерін және өзге де борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт)

8. Банктік қарыз операциялары: банктің, ипотекалық ұйымның немесе агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдарының төлем жасалу, мерзімдік және қайтарымдылық шарттарында ақшалай нысанда кредиттер беруі

9. Қолма-қол шетел валютасымен жасалатын айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоса алғанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру

10. Банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау

11. Төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау

12. Аккредитив ашу (шығару) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау

13. Банктерге ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беру

14. Банктерге үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банктік кепілдемелер мен өзге де міндеттемелерді беру

15. Тазартылған қымбат бағалы құйма металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобының металдары), қымбат бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату

16. Құрамында қымбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және сату

17. Вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлеушінің вексельдерге ақы төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ домицильдендірілген вексельдерге ақы төлеу, делдалдық тәртіппен вексельдердің акцепті

18. Лизингтік қызметті жүзеге асыру

19. Меншікті бағалы қағаздарды (акциялардан басқа) шығару

20. Факторингтік операциялар: төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, сатып алушыдан тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) ақы төлеуді талап ету құқықтарын иелену

21. Форфейтингтік операциялар (форфетирлеу): сатушыға айналымсыз жолмен вексель сатып алу арқылы тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушының борыштық міндеттемесіне ақы төлеу

22. Сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне орай және тапсырмасы бойынша ақшаларды, ипотекалық қарыздар және тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару

23. Сейфтік операциялар: сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға беруді қоса алғанда, клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

54.

Бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Кастодиандық қызмет

2. Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалатын сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызмет

3. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызмет

4. Трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыру

5. Брокерлік қызмет

6. Дилерлік қызмет

7. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет:

1) ерікті зейнетақы жарналарын (ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет;

2) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы

3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

55.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

56.

Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

57.

Ислам банктері жүзеге асыратын банктік және өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензия

1. Жеке және заңды тұлғалардың талап етілгенге дейін пайызсыз депозиттерін қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу.

2. Жеке және заңды тұлғалардың инвестициялық депозиттерін қабылдау.

3. Банктік заем операциялары: ислам банкінің мерзімділік, қайтарымдылық шарттары мен сыйақы алмай ақшалай нысанда кредиттер беруі.

4. Коммерциялық кредитті:

1) тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату туралы шарттарсыз;

2) тауарды үшінші тұлғаға кейіннен сату шарттарымен беру арқылы сауда делдалы ретінде жеке және заңды тұлғаларды қаржыландыру.

5. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу арқылы және (немесе) әріптестік шарттарымен өндірістік және сауда қызметін қаржыландыру.

6. Лизинг (жалдау) шарттарындағы инвестициялық қызмет.

7. Ислам банкінің банктік операцияларын жүргізу кезіндегі агенттік қызмет.

Иеліктен шығарылмайтын; конкурс рәсімі қолданылмайды; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды; 1-сынып

58.

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия

1. Жазатайым оқиғалардан сақтандыру

2. Ауру жағдайына арналған сақтандыру

3. Автомобиль көлігін сақтандыру

4. Теміржол көлігін сақтандыру

5. Әуе көлігін сақтандыру

6. Су көлігін сақтандыру

7. Жүктерді сақтандыру

8. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 3)-7) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан сақтандыру

9. Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

10. Әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

11. Су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

12. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 9)-11) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру

13. Қарыздарды сақтандыру

14. Ипотекалық сақтандыру

15. Кепілдіктер мен кепілдемелерді сақтандыру

16. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 13), 14), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының залалдарын сақтандыру

17. Өзге де қаржы шығындарынан сақтандыру

18. Титулдық сақтандыру

19. Сот шығыстарын сақтандыру

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

58-1.

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия

1. Жазатайым оқиғалардан сақтандыру.

2. Ауру жағдайына арналған сақтандыру.

3. Автомобиль көлiгiн сақтандыру.

4. Темiржол көлiгiн сақтандыру.

5. Әуе көлiгiн сақтандыру.

6. Су көлiгiн сақтандыру.

7. Жүктердi сақтандыру.

8. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 3) - 7) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру.

9. Автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру.

10. Әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру.

11. Су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру.

12. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 9) - 11) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi сақтандыру.

13. Қарыздарды сақтандыру.

14. Ипотекалық сақтандыру.

15. Кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру.

16. «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 13), 14), 15) және

16) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру.

17. Өзге де қаржы шығындарынан сақтандыру.

18. Титулдық сақтандыру.

19. Сот шығыстарын сақтандыру.

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

59.

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия

1. Өмірді сақтандыру

2. Аннуитеттік сақтандыру

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

59-1.

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия

1. Өмірді сақтандыру.

2. Аннуитеттік сақтандыру.

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурстың рәсімі қолдануға келмейді; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы

1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

60.

Банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялауға банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілетін лицензия

 

Иелктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

61.

Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға уәкілетті ұйымдарға берілетін лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

62.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банктік операцияларға берілетін лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

63.

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандыру түрлеріне лицензия

1. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

2. Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

3. Жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

4. Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

 5. Туроператор мен турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

6. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру

7. Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

8. Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру

9. Міндетті экологиялық сақтандыру

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

63-1.

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандыру түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия

1. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру.

2. Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру.

3. Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру.

4. Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру.

5. Туроператордың және турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілi-гiн мiндеттi сақтандыру.

6. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру.

7. Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру.

8. Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру.

9. Мiндетті экологиялық сақтандыру.

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

64.

Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

64-1.

Исламдық қайта сақтандыру бойынша қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

65.

Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды;

1-сынып

Ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметті лицензиялау

66.

Ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыруға лицензия

 

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Ойын бизнесі саласындағы қызметті лицензиялау

67.

Ойын автоматтары залының қызметімен айналысуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі 10 жыл;

3-сынып

68.

Казино қызметімен айналысуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі 10 жыл;

3-сынып

69.

Тотализатор қызметімен айналысуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі 10 жыл;

3-сынып

70.

Букмекерлік кеңсе қызметімен айналысуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

лицензияның қолданылу мерзімі 10 жыл;

3-сынып

Ветеринария саласындағы қызметті лицензиялау

71.

Жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатқа ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

72.

Ветеринариялық мақсаттағы препараттарды өндіру жөніндегі қызметпен айналысуға лицензия

1. Жануарларды емдеу және олардың ауруларының профилактикасы үшін препараттар шығару

2. Жануарлардың ауруларын диагностикалау үшін препараттар шығару

3. Фармакологиялық белсенділігі бар препараттар шығару

4. Жануарларға арналған парфюмерия немесе косметика құралдары ретінде пайдаланылатын препараттар шығару

5. Жануарлардың өнімділігін арттыруға арналған препараттар шығару

 6. Дезинфекциялауға, дератизациялауға, дезинсекциялауға арналған препараттар шығару

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Ауыл шаруашылығы саласындағы қызметті лицензиялау

73.

Астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі жөніндегі қызметтер көрсетуге лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 2-сынып

74.

Мақта қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі жөніндегі қызметтер көрсетуге лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Көлік саласындағы қызметті лицензиялау

75.

Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк қалааралық) және халықаралық қатынастарда автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

76.

Теміржол көлігі саласындағы жүктерді тасымалдауға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Сот-сараптама саласындағы қызметті лицензиялау

77.

Сот-сараптама қызметімен, оның ішінде сот-медициналық, сот-наркологиялық және сот-психиатриялық сараптамалармен айналысуға арналған лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

Жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету саласындағы қызметті лицензиялау

78.

Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 5-сынып

79.

Нотариаттық қызметпен айналысуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

5-сынып

80.

Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

конкурс рәсімі қолданылады;

5-сынып

81.

Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 5-сынып

82.

Мүлікті  (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

83.

Зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын;

1-сынып

84.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге лицензия

1. Шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін табиғат қорғауға қатысты жобалау, нормалау

2. Шаруашылық және өзге де қызметтің І санаты үшін экологиялық аудит

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

85.

2016.09.04. № 496-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

86.

Заңды тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыруға лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

87.

Туристік операторлық қызметке (туроператорлық қызмет) лицензия

 

Иеліктен шығарылмайтын; 1-сынып

 

 «Рұқсаттар және хабарламалар туралы»

2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ

Қазақстан Республикасының Заңына

2-қосымшаЕкінші санаттағы рұқсаттар
ТІЗБЕСІ

 

Р\с №

Рұқсат беру рәсімінің атауы

Рұқсаттың және жүзеге асырылуы үшін рұқсаттың болуы талап етілетін қызметтің (әрекеттің) атауы

Ескертпе

1

2

3

4

1-сынып - «қызметке берілетін рұқсаттар»

1. - 3.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды (бұр.ред.қара)

4.

Нарық субъектісін біріктіру немесе қосу жолымен қайта ұйымдастыру бойынша экономикалық шоғырландыруға келісу туралы өтінішті қарау

Монополияға қарсы орган басқармасының нарық субъектісін біріктіру немесе қосу жолымен қайта ұйымдастыру бойынша экономикалық шоғырландыруға келісу (тыйым салу) туралы қаулысы

 

5.

Егер сатып алғанға дейін мұндай тұлға (тұлғалар тобы) нарықтың осы субъектісінің акцияларына (жарғылық капиталына қатысу үлестеріне, пайларына) иелік етпесе немесе көрсетілген нарық субъектісінің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің, пайларының) жиырма бес немесе одан аз пайызына иелік етсе, мұндай тұлға (тұлғалар тобы) көрсетілген акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестердің, пайлардың) жиырма бес пайызынан астам үлесін пайдалануға құқық алатын, тұлғаның (тұлғалар тобының) нарық субъектісінің дауыс беретін акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін, пайларын) сатып алуы бойынша экономикалық шоғырландыруға келісу туралы қолдаухатты қарау

Монополияға қарсы орган басқармасының, егер сатып алғанға дейін мұндай тұлға (тұлғалар тобы) нарықтың осы субъектісінің акцияларына (жарғылық капиталына қатысу үлестеріне, пайларына) иелік етпесе немесе көрсетілген нарық субъектісінің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің, пайларының) жиырма бес немесе одан аз пайызына иелік етсе, мұндай тұлға (тұлғалар тобы) көрсетілген акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестердің, пайлардың) жиырма бес пайызынан астам үлесін пайдалануға құқық алатын, тұлғаның (тұлғалар тобының) нарық субъектісінің дауыс беретін акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін, пайларын) сатып алуы бойынша экономикалық шоғырландыруға келісу туралы қаулысы

 

6.

Егер мәміленің (өзара байланысқан мәмілелердің) нысанасын құрайтын мүліктің баланстық құны мүлікті иеліктен шығаратын немесе беретін нарық субъектісінің негізгі өндірістік құралдарының және материалдық емес активтерінің баланстық құнының он пайызынан асып түссе, нарық субъектісінің (тұлғалар тобының) басқа нарық субъектісінің негізгі өндірістік құралдарын және (немесе) материалдық емес активтерін меншікке алу, оларға иелік ету және пайдалану, соның ішінде жарғылық капитал есебінен төлеп алу (беру) бойынша экономикалық шоғырландыруға келісу туралы қолдаухатты қарау

Монополияға қарсы орган басқармасының, егер мәміленің (өзара байланысқан мәмілелердің) нысанасын құрайтын мүліктің баланстық құны мүлікті иеліктен шығаратын немесе беретін нарық субъектісінің негізгі өндірістік құралдарының және материалдық емес активтерінің баланстық құнының он пайызынан асып түссе, нарық субъектісінің (тұлғалар тобының) басқа нарық субъектісінің негізгі өндірістік құралдарын және (немесе) материалдық емес активтерін меншікке алу, оларға иелік ету және пайдалану, соның ішінде жарғылық капитал есебінен төлеп алу (беру) бойынша экономикалық шоғырландыруға келісу (тыйым салу) туралы қаулысы

 

7.

Нарық субъектiсiнiң өзі кәсiпкерлiк қызметтi жүргiзген кезде нарықтың басқа субъектiсiне оның орындауына мiндеттi нұсқаулар беруге не оның атқарушы органының функцияларын жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн құқықтарды (оның iшiнде сенiмгерлiк басқару туралы шарт, бiрлескен қызмет туралы шарт, тапсырма шарты негiзiнде) сатып алу бойынша экономикалық шоғырландыруға келісу туралы қолдаухатты қарау

Экономикалық шоғырлануға келісу;

Нарық субъектiсiнiң өзі кәсiпкерлiк қызметтi жүргiзген кезде нарықтың басқа субъектiсiне оның орындауына мiндеттi нұсқаулар беруге не оның атқарушы органының функцияларын жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн құқықтарды (оның iшiнде сенiмгерлiк басқару туралы шарт, бiрлескен қызмет туралы шарт, тапсырма шарты негiзiнде) сатып алу бойынша экономикалық шоғырландыруға тыйым салу туралы хабарлама-хат

 

8.

Бірдей жеке тұлғалардың екі немесе одан көп нарық субъектілерінің атқарушы органдарына, директорлар кеңестеріне, байқаушы кеңестеріне немесе басқа басқару органдарына көрсетілген жеке тұлғалар осы субъектілерде олардың кәсіпкерлік қызметін жүргізу шарттарын айқындаған жағдайда қатысуы бойынша экономикалық шоғырландыруға келісу туралы қолдаухатты қарау

Экономикалық шоғырлануға келісу;

Бірдей жеке тұлғалардың екі немесе одан көп нарық субъектілерінің атқарушы органдарына, директорлар кеңестеріне, байқаушы кеңестеріне немесе басқа басқару органдарына көрсетілген жеке тұлғалар осы субъектілерде олардың кәсіпкерлік қызметін жүргізу шарттарын айқындаған жағдайда қатысуы бойынша экономикалық шоғырландыруға тыйым салу туралы хабарлама-хат

 

9. - 11.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

12.

Көлік құралына халықаралық қатынастағы қауіпті жүктерді тасымалдауға рұқсат беру туралы куәлік беру

Көлік құралына халықаралық қатынастағы қауіпті жүктерді тасымалдауға рұқсат беру туралы куәлік

 

13.

1, 6 және 7-санаттағы қауіпті жүкті тасымалдауға арнайы рұқсат беру

1, 6, және 7-санаттағы қауіпті жүкті тасымалдауға арнайы рұқсат

 

14.

Жүк көлік құралдарына салмақ өлшеудің халықаралық сертификатын беру

Жүк көлік құралдарының салмағын өлшеудің халықаралық сертификаты

 

15.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

16.

Кредит тарихын қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестік туралы актіні беру (кредит тарихы субъектісін қоспағанда)

Кредит тарихын қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестік туралы акт (кредит тарихы субъектісін қоспағанда)

 

17.

Уәкілетті органның жеке күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын жұмыскерлердің біліктілігін арттыру және дайындау жөніндегі арнайы оқу орталығын айқындауы

«Жеке күзет ұйымында басшы және күзетші лауазымдарын атқаратын жұмыскерлердің біліктілігін арттыру және дайындау жөніндегі арнайы оқу орталығын айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің бұйрығы

 

18.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

19.

Қазақстан Республи-касының халықаралық авиамаршруттарындағы шетелдік авиатасымал-даушылардың тұрақты рейстерінің кестесін бекіту

Қазақстан Республи-касының халықаралық авиамаршруттарындағы шетелдік авиатасымал-даушылардың тұрақты рейстерінің кестесі

Иеліктен шығарылмайтын

20.

Ұлттық компанияның күзет ұйымын құруын уәкілетті органмен келісу

Ұлттық компанияның күзет ұйымын құруға келісу-хат

 

21.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

22.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

23.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

24.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

25.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

26.

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке, қайта есепке қою

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке, қайта есепке қою туралы куәлік

 

27.

Бухгалтерлердің кәсіби ұйымын аккредиттеу

Бухгалтерлердің кәсіби ұйымын аккредиттеу туралы куәлік

 

28.

Бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу

Бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

 

29.

Микроқаржы ұйымдарын есептік тіркеу

Микроқаржы ұйымының микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілгені туралы хабарламасы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімін қолдануға келмейді; рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

29-1.

Коллек-торлық агенттіктерді есептік тіркеу

Коллекторлық агенттіктің коллекторлық агенттіктер тізіліміне енгізілгені туралы хабарламасы

Мерзімсіз рұқсат;

конкурс рәсімін қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

30.

Мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттіктерді және желілік басылымдарды есепке қою немесе қайта есепке алу

Мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттіктерді және желілік басылымдарды есепке қою, қайта есепке алу туралы куәлік

 

31.

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке, қайта есепке қою

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке, қайта есепке қою туралы анықтама

 

32.

Отандық теле-, радиоарналарды есепке, қайта есепке қою

Отандық теле-, радиоарналарды есепке, қайта есепке қою туралы куәлік

 

33.

Газ желісі ұйымдарын аккредиттеу

Газ желісі ұйымдарын аккредиттеу туралы куәлік

 

34.

Халықаралық автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыруға рұқсат беру туралы куәлік және автокөлік құралына рұқсат карточкасын беру

Халықаралық автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыруға рұқсат беру туралы куәлік және автокөлік құралына рұқсат карточкасы

 

35.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

36.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

37.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

38.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

39.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

40.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

41.

2017.10.05. № 64-VI ҚР Заңымен алып тасталды

42.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

43.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

44.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

45.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

46.

2015.05.05. № 312-V ҚР Заңымен алып тасталды

47.

Қоршаған ортаға эмиссияларға экологиялық рұқсат беру

Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат

 

48.

Озон қабатын бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге, құрамында озон қабатын бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат беру

Озон қабатын бұзатын заттарды пайдалана отырып жұмыстар жүргізуге, құрамында озон қабатын бұзатын заттар бар жабдықтарды жөндеуге, монтаждауға, оларға қызмет көрсетуге рұқсат

 

49.

Кешенді экологиялық рұқсат беру

Кешенді экологиялық рұқсат

 

50.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

51.

Кеден одағының кедендік аумағы арқылы қауіпті қалдықтардың транзитіне Кеден одағына мүше мемлекеттердің уәкілетті органының қорытындысы

Қорытынды

 

52.

Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу

Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу туралы шешім

 

53.

Кедендік өкілдер тізіліміне енгізу

Кедендік өкілдер тізіліміне енгізу туралы шешім

 

54.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

55.

Уақытша сақтау қоймаларын иеленушілер тізіліміне енгізу

Уақытша сақтау қоймаларын иеленушілер тізіліміне енгізу туралы шешім

 

56.

Кедендік қоймаларды иеленушілер тізіліміне енгізу

Кедендік қоймаларды иеленушілер тізіліміне енгізу туралы шешім

 

57.

Бажсыз сауда дүкендерін иеленушілер тізіліміне енгізу

Бажсыз сауда дүкендерін иеленушілер тізіліміне енгізу туралы шешім

 

58.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

59.

Кәсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу

Кәсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

 

60.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

61.

Заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестаттау

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына арналған аттестат

 

62. - 65.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

66.

Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді өрттердің алдын алу және оларды сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ұйымдарда, елді мекендерде және объектілерде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Өрттердің алдын алу және оларды сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ұйымдарда, елді мекендерде және объектілерде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

 

67.

2015.24.11. № 422-V ҚР Заңымен алып тасталды

68.

Банк ашуға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының банк ашуға рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

69.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

70.

Тұқым сапасын сараптау жөніндегі зертханаларды аттестаттау

Тұқым сапасын сараптау жөніндегі зертханаларды аттестаттау туралы куәлік

 

71. - 77.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

78.

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сақтауға рұқсаттар беру

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сақтауға рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 3 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының

күші қолданылмайды

79.

Заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қаруды және оған патрондарды тасымалдауға рұқсат беру

Заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қаруды және оған патрондарды тасымалдауға рұқсат

Тасымалдауға рұқсаттың қолданылу мерзімі белгіленген орынға қаруды және оған патрондарды жеткізуге нақты жұмсалатын уақытты ескере отырып, бір уақыттағы тасымалдарды ескере отырып белгіленеді, бірақ бір айдан аспайды;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының

күші қолданылмайды

80.

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды тасымалдауға рұқсат беру

 

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды тасымалдауға рұқсат

 

 

 

 

 

Тасымалдауға рұқсаттың қолданылуы мерзімін қаруды және оған патрондарды арналған жеріне жеткізу үшін қажетті нақты уақытты есептей отырып, бір уақыттағы тасымалдауларды ескере отырып, бірақ бір айдан аспайтын мерзім белгіленеді; рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

81.

Заңды тұлғаларға қызметтік қаруды және оған патрондарды сақтауға рұқсат беру

 

Қызметтік қаруды және оған патрондарды сақтауға рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 5 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

82.

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды сақтауға, сақтауға және өзімен алып жүруге рұқсат беру

 

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды сақтауға, сақтауға және өзімен алып жүруге рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 5 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

83.

Атыс тирін (атыс орны) және стендтерді ашуға және олардың жұмыс істеуіне рұқсат беру

Атыс тирін (атыс орны) және стендтерді ашуға және олардың жұмыс істеуіне рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 5 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

84.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

84-1.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде есептік тіркеуден өткен төлем ұйымдарының тізіліміне енгізу

Төлем ұйымының «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген, көрсетілетін төлем қызметтерін ұсынуына рұқсат (құқық) беру үшін есептік тіркеуден өткені туралы хабарлама

 

85.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

86.

Бала асырап алу жөніндегі халықаралық агенттіктерді аккредиттеу

Бала асырап алу жөніндегі халықаралық агенттіктерді аккредиттеу туралы шешім

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 1 жыл.

87.

Ұйымдарды бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау

Ұйымдардың бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаты

 

87-1.

Жолаушыларды, багажды, жүктер мен пошта жөнелтілімдерін тасымалдау бойынша қызметтер көрсету үшін субсидияланатын авиамаршруттарға куәліктер беру

Жолаушыларды, багажды, жүктер мен пошта жөнелтілімдерін тасымалдау бойынша қызметтер көрсету үшін субсидияланатын авиамаршруттарға куәліктер

Иеліктен шығарылмайтын

 

87-2.

Жолаушыларды, багажды, жүктер мен пошта жөнелтілімдерін тасымалдау бойынша қызметтер көрсету үшін халықаралық авиамаршруттарға куәліктер беру

Халықаралық авиамаршрутқа куәлік

Иеліктен шығарылмайтын

87-3.

Авиакомпанияларға тұрақты ішкі коммерциялық әуе тасымалдарын орындауға рұқсат ету

Пайдаланушы сертификатының арнайы ережесінің «В» бөлігіндегі белгі

Иеліктен шығарылмай-тын

87-4.

Ядролық, радиациялық, ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына ұйымдарды аккредиттеу

Ядролық, радиациялық, ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу құқығына ұйымды аккредиттеу туралы куәлік

Қолданылу мерзімі - 3 жыл

87-5.

Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша сараптама ұйымдарын аккредиттеу

Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша аккредиттеу аттестаты

 

87-6.

Заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қаруды және оның патрондарын сатып алуға рұқсат беру

Заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қаруды және оның патрондарын сатып алуға арналған рұқсат

Иеліктен шығарылмайтын; қолданылу мерзімі 12 ай; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

87-7.

Заңды тұлғаларға азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алуға рұқсат беру

Заңды тұлғаларға азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алуға арналған рұқсат

Иеліктен шығарылмайтын; қолданылу мерзімі 12 ай; лицензия беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

87-8.

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік бюроның кредиттік тарихтар деректер базасының, пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің және үй-жайлардың қорғалуы мен сақталуы бойынша кредиттік бюроға қойылатын талаптарға сәйкестілігі туралы акт

Иеліктен шығарылмайтын

87-9.

Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісін беру

Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісі

Конкурс рәсімі қолданылмайды; рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабының 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

87-10.

Үлескерлер ақшасын тартуға рұқсат беру

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының рұқсаты

 

2-сынып - «объектілерге берілетін рұқсаттар»

88.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

89.

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды

 

90.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

91.

Заңды тұлғалар жұмыскерлеріне қызметтік қару және оған патрондарды сақтауға және тасымалдауға рұқсат беру

Заңды тұлғалар жұмыскерлеріне қызметтік қару және оған патрондарды сақтауға және тасымалдауға рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі - 5 жыл;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

92.

Мемлекеттік экологиялық сараптама

Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы

 

93.

Қалалық рельстік көліктің көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру

Қалалық рельстік көліктің көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

 

94.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

95.

2015.05.05. № 312-V ҚР Заңымен алып тасталды

96.

Жер қойнауын пайдаланушының жасанды аралдарды, бөгеттерді, құрылыстар мен қондырғыларды, сондай-ақ мұнай операцияларына байланысты өзге де объектілерді пайдалану процесінде өртке қарсы қорғауды қамтамасыз ету тәртібін мемлекеттік бақылау жөніндегі органдармен келісуі

Жасанды аралдарды, бөгеттерді, құрылыстар мен қондырғыларды, сондай-ақ мұнай операцияларына байланысты өзге де объектілерді пайдалану процесінде өртке қарсы қорғауды қамтамасыз ету тәртібін келісу-хат

 

97. - 100.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

101.

Су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды, сондай-ақ құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу шарттарын келісу

Су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды, сондай-ақ құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу шарттарын келісу

 

102.

Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру

Жануарлар өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жемшөп пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік нөмірлер беру туралы растау

 

103.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

104.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қауіпті өндірістік объектілерді салу, кеңейту, қайта құру, жаңғырту, консервациялау, жою жобаларын келісу

Келісу-хат

 

105.

Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсаттар беру

Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға рұқсат

 

106.

Халықаралық тасымалдау көлік құралының тауарларды кеден пломбаларымен және мөрлерімен тасымалдауына рұқсат беру

Халықаралық тасымалдау көлік құралының тауарларды кеден пломбаларымен және мөрлерімен тасымалдауына рұқсат беру туралы куәлiк

 

107.

Көлік құралына жүктерді кеден мөрлерімен және пломбаларымен тасымалдауға рұқсат беру (Халықаралық жол тасымалы рәсімі кезінде)

Жол көлік құралына жүктерді кеден мөрлерімен және пломбаларымен тасымалдауға рұқсат беру туралы куәлiк

 

108.

Азаматтық және қызметтік қарудың және оған патрондардың криминалистік талаптарға сәйкестігіне қорытынды беру

Азаматтық және қызметтік қарудың және оған патрондардың криминалистік талаптарға сәйкестігіне қорытынды

Рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

109.

Жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету бөлігінде жолдарды жобалауға, салуға, жөндеуге, күтіп-ұстауға және басқаруға жобалық және техникалық құжаттаманың жобалау-сметалық құжаттамасын келісу

Келісуден бас тартылған жағдайда жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету бөлігінде ұсыныстар мен ескертпелер көрсетілетін жазбаша жауап жіберіледі

 

110.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

111.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

112.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

113.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

114.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

115.

Бербоут-чартерлік тізілімде теңіз кемесін мемлекеттік тіркеу

Бербоут-чартер шартымен жалға алынған шетелдік кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын уақытша беру туралы куәлік

 

116.

Кемелерді Теңiз кемелерінің мемлекеттік кеме тiзiмiнде мемлекеттік тіркеу

Теңіз кемесінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығы туралы куәлік

 

117.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

118.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

119.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

120.

Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру

Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

 

121.

Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын тіркеу

Қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы

 

122.

Ғарыш объектілерін және оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу

Ғарыш объектілерін және оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

 

123.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

124.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

125.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

126.

Жер учаскелерін қалыптастыру бойынша жерге орналастыру жобаларын бекіту

Жер учаскелерін қалыптастыру бойынша жерге орналастыру жобаларын бекіту туралы бұйрық

 

127.

Жер учаскесін іздестіру жұмыстары үшін пайдалануға рұқсат беру

Жер учаскесін іздестіру жұмыстары үшін пайдалануға рұқсат туралы қаулы

 

128.

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге рұқсат беру

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы қаулы

 

129.

Шағын көлемді кемелерді және оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу

Кеме билеті

 

130.

Жалға алынған шетел кемелерінің тізілімінде жалға алынған ішкі суда жүзетін кемелерді және «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді мемлекеттік тіркеу

Шетелдік кемеге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзуге уақытша құқық беру туралы куәлік

 

131.

Мемлекеттік кеме тізілімінде ішкі суда жүзетін кемелерді, «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді және оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу

Кеме куәлігі

 

132.

Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куәлік беру

(Сауда мақсатында теңізде жүзу)

Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куәлік

 

133.

Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куәлік беру

Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куәлік

 

134.

Теміржол жылжымалы құрамын тіркеу

Теміржол жылжымалы құрамын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

 

135.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

136.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

137. - 139.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

140.

Сәулет-жоспарлау тапсырмасын беру және эскиздік жобаны келісу

Сәулет-жоспарлау тапсырмасы және эскиздік жобаны келісу

 

140-1.

Ғимараттарды, үйлерді, құрылыстарды, инженерлік және көліктік коммуникацияларды салу (кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жоспарлау, қайта жабдықтау, қайта бейіндеу, реставрациялау және күрделі жөндеу) туралы шешім қабылдау

Ғимараттарды, үйлерді, құрылыстарды, инженерлік және көліктік коммуникацияларды салу (кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жоспарлау, қайта жабдықтау, қайта бейіндеу, реставрациялау және күрделі жөндеу) туралы шешім

 

141. - 143.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

144.

Объектілерді кейіннен кәдеге жарату (құрылыстарды бұзу) жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізуге рұқсат беру

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы жергілікті атқарушы органдардың шешімі

 

145.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

146.

Радиоэлектрондық құралды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыны пайдалануға рұқсат беру

Радиоэлектрондық құралды және (немесе) жоғары жиілікті құрылғыны пайдалануға рұқсат

 

147.

Қайталама (шунтталатын) электр беру желілері мен шағын станцияларды жобалауды және салуды келісу

Қосалқы (шунтталатын) электр беру желілері мен шағын станцияларды жобалауға және салуға келісу-хат

 

147-1.

Техникалық нығайтылу талаптарына сәйкестігін келісу

Техникалық нығайтылу талаптарына сәйкестігін келісу хаты

 

3-сынып - «біржолғы рұқсаттар»

148.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

149.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

150.

Ветеринариялық анықтама беру

Ветеринариялық анықтама

 

151.

Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде және экспортқа қолданылатын ветеринариялық сертификат беру

Ветеринариялық сертификат

 

152.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

153.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

154.

Әкімшілік органның Жойылу қаупі төніп тұрған жабайы фауна және флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы конвенция қолданылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге рұқсаттар беруі

Жойылу қаупі төніп тұрған жабайы фауна және флора түрлерінің халықаралық саудасы туралы конвенция қолданылатын жануарлар түрлерін Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге рұқсат

 

155.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

156.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

157.

Экспорттық бақылауға жататын өнімдерді кері экспорттауға рұқсат беру

Экспорттық бақылауға жататын өнімдерді кері экспорттауға рұқсат

 

158.

2017.27.02. № 49-VI ҚР Заңымен алып тасталды

159.

Ағаштарды кесуге рұқсат беру

Ағаштарды кесуге рұқсат

 

160. - 162.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

163.

Тыйым салынатын аймақтар мен ұшуларды шектеу аймақтарының үстімен ұшуға Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметімен және ұлттық қауіпсіздік органдарымен келіскеннен кейін арнайы рұқсат беру

Тыйым салынатын аймақтар мен ұшуларды шектеу аймақтарының үстімен ұшуға Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметімен және ұлттық қауіпсіздік органдарымен келіскеннен кейін арнайы рұқсат

 

164.

Шекаралық белдеуде авиацияның ұшуына рұқсат беру

Шекаралық белдеуде авиацияның ұшуына рұқсат

 

165.

Жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының айыру жолағында сыртқы (визуалды) жарнама орналастыруға рұқсат беру

Жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының айыру жолағында сыртқы (визуалды) жарнама орналастыруға рұқсат

 

166.

Республикалық маңызы бар қалада, астанада және облыстық маңызы бар қалада, аудандық маңызы бар қалада, ауылда, кентте үй-жайлардан тысқары ашық кеңістікте сыртқы (визуалды) жарнама орналастыруға рұқсат беру

Республикалық маңызы бар қалада, астанада және облыстық маңызы бар қалада, аудандық маңызы бар қалада, ауылда, кентте үй-жайлардан тысқары ашық кеңістікте сыртқы (визуалды) жарнама орналастыруға рұқсат

 

167.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

168.

Жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық маңызы бар, жалпыға ортақ пайдаланылатын аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының айыру жолағында жарнаманы стационарлық орналастыру объектілерінде сыртқы (визуалды) жарнама орналастыруға құжат беру

Жалпыға ортақ пайдаланылатын облыстық маңызы бар, жалпыға ортақ пайдаланылатын аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының айыру жолағында жарнаманы стационарлық орналастыру объектілерінде сыртқы (визуалды) жарнама орналастыруға құжат

 

169.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

170.

Ғылыми-зерттеу мақсаттарында карантиндік объектілерді (карантиндік зиянды ағзаларды) әкелуге уәкілетті мемлекеттік орган беретін келісу

Ғылыми-зерттеу мақсаттарында карантиндік объектілерді (карантиндік зиянды ағзаларды) әкелуге келісу-хат

 

171.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

172.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

173.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өлшемдер жүйесі тізілімінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының елдерінде әзірленген және аттестатталған өлшемдерді орындау әдістемесін тіркеу

Тіркеу нөмірлерімен өлшемдерді орындау әдістемесінің мұқаба парақтарындағы мөртабан таңбасы

 

174.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

175.

Салық есептілігін беруді тоқтата тұру немесе салық есептілігін беруді тоқтата тұрудан бас тарту туралы шешім

Салық есептілігін беруді тоқтата тұру немесе салық есептілігін беруді тоқтата тұрудан бас тарту туралы шешім

 

176.

Шифрлау (криптографиялық) құралдарын қамтитын тауарлардың (өнімдердің) сипаттамасы туралы нотификацияларды тіркеу

Шифрлау (криптографиялық) құралдарды қамтитын тауарлардың (өнімдердің) сипаттамасы туралы нотификациялар

 

177. - 182.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

183.

Ауыр салмақты және (немесе) ірі көлемді автокөлік құралдарының жүруіне арнайы рұқсат беру

Ірі салмақты және (немесе) ірі өлшемді автокөлік құралдарының жүруіне арнайы рұқсат

 

184.

Өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерде қайта өңдеуге рұқсат беру

Өнімді Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жерде қайта өңдеуге рұқсат

 

185.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

186.

Уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға тыйым салынған, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және (немесе) учаскелерде кеме жүргізу режиміне келісім беру

Уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға тыйым салынған, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және (немесе) учаскелерде кеме жүргізу режимін келісу

 

187.

Табиғи монополия субъектiсiнiң ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк теңгерiмде ескерiлген теңгерiмдiк құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк теңгерiмге сәйкес оның активтерiнiң теңгерiмдiк құнының 0,05 пайызынан асатын реттелетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн пайдаланылатын мүлiктi жалға алуына келісім беру

Табиғи монополия субъектiсiнiң ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк теңгерiмде ескерiлген теңгерiмдiк құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк теңгерiмге сәйкес оның активтерiнiң теңгерiмдiк құнының 0,05 пайызынан асатын реттелетiн қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшiн пайдаланылатын мүлiктi жалға алуына келісім беру туралы хат

 

188.

Шет мемлекеттің туын көтеріп жүзетін кемелердің каботажды жүзеге асыруына рұқсат беру

Шет мемлекеттің туын көтеріп жүзетін кемелердің каботажды жүзеге асыруына рұқсат

 

 

189.

Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат беру

Тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің экспортына, импортына және транзитіне рұқсат

 

190.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

191.

2015.24.11. № 422-V ҚР Заңымен алып тасталды

192.

2015.24.11. № 422-V ҚР Заңымен алып тасталды

193.

Жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру

Жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат

 

194.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

195.

Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелуге (әкетуге) рұқсат

Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелуге (әкетуге) рұқсат

 

 

196.

Есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитiне рұқсат

Есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитiне рұқсат

 

 

197.

Егер мәміле жасауға қатысты ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімде ескерілген мүліктің теңгерімдік құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімге сәйкес оның активтерінің теңгерімдік құнының 0,05 пайызынан асып түссе, табиғи монополия субъектісінің мүлкімен жасалатын мәмілелерді жасауға келісім беру

Егер мәміле жасауға қатысты ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімде ескерілген мүліктің теңгерімдік құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімге сәйкес оның активтерінің теңгерімдік құнының 0,05 пайызынан асып түссе, табиғи монополия субъектісінің мүлкімен жасалатын мәмілелерді жасауға келісім беру туралы хат

 

198.

2015.05.05. № 312-V ҚР Заңымен алып тасталды

199.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

200.

Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге уақытша әкетуге рұқсат беру

Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге уақытша әкетуге рұқсат

 

201.

Мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік беру

Мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік

 

202.

Фильмге прокаттау куәлігін беру

Фильмге прокаттау куәлігі

 

203.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

204.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

205.

Аэротүсірілім жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру

Аэротүсірілім жұмыстарын жүргізуге рұқсат

 

206.

Геодезиялық пункттерді бұзуға немесе қайта салуға (ауыстыруға) рұқсат беру

Геодезиялық пункттерді бұзуға немесе қайта салуға (ауыстыруға) рұқсат

 

207.

Шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының аумағымен транзитпен жүріп өтуге рұқсат

Жол жүруге әмбебап рұқсат

 

208.

Халықаралық қатынаста жолаушыларды және багажды автомобильмен тасымалдауды тұрақты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының тасымалдаушыларына шет мемлекеттің аумағына (аумағынан) кіруге (кетуге) рұқсат

Жолаушыларды және багажды автомобильмен тасымалдауды тұрақты орындаған кезде күнтізбелік бір жыл қолданылу мерзімімен «А» түрінің шетелдік рұқсаты

 

209.

Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасының тасымалдаушыларына шет мемлекеттің аумағымен жүріп өтуіне рұқсат (келуге, кетуге және транзитпен жүріп өтуіне әмбебап рұқсат, сондай-ақ екінші елдің аумағынан үшінші елдің аумағына тасымалдаулар)

Шетелдік рұқсат

 

210.

Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес шет мемлекеттің тасымалдаушыларына Қазақстан Республикасының аумағымен жүріп өтуіне рұқсат (келуге, кетуге және транзитпен жүріп өтуіне әмбебап рұқсат, сондай-ақ үшінші елдердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына немесе Қазақстан Республикасының аумағынан үшінші елдердің аумағына тасымалдаулар)

Отандық рұқсат

 

211.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

212.

Кеден одағына мүше мемлекеттердің байланыс саласындағы уәкілетті органының тауарларды тыйым салынған және шектеулер қойылған радиоэлектрондық құралдарға және жоғары жиілікті құрылғыларға жатқызбау туралы келісім беруі

Кеден одағына мүше мемлекеттердің байланыс саласындағы уәкілетті органының тауарларды тыйым салынған және шектеулер қойылған радиоэлектрондық құралдарға және жоғары жиілікті құрылғыларға жатқызбау туралы келісу-хат

 

213.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

214.

Халықаралық тұрақты емес ұшуды орындауға рұқсат беру

Халықаралық тұрақты емес ұшуды орындауға рұқсат

 

215.

Табиғи монополиялар субъектілерін қайта ұйымдастыруға және таратуға келісім беру

Табиғи монополиялар субъектілерін қайта ұйымдастыруға және таратуға келісім беру туралы хат

 

216.

Заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қаруды және оған патрондарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитіне қорытынды беру

Заңды тұлғаларға азаматтық және қызметтік қаруды және оған патрондарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитіне қорытынды

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 1 жылдан аспайды;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

217.

Жеке тұлғаларға азаматтық қарудың бірлі-жарым данасын және оған патрондарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитіне қорытынды беру

Жеке тұлғаларға азаматтық қарудың бірлі-жарым данасын және оған патрондарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитіне қорытынды

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 1 жылдан аспайды;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

218. - 220.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

221.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

222.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

223.

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды сатып алуға рұқсат беру

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды және оған патрондарды сатып алуға рұқсат

Рұқсаттың қолданылу мерзімі - 3 ай;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

224. - 226.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

227.

Фармакологиялық немесе дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға немесе медициналық техникаға клиникалық сынау жүргізуге рұқсат беру

Фармакологиялық немесе дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға немесе медициналық техникаға клиникалық сынау жүргізуге рұқсат (бұйрық)

 

228.

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын, эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, реконструкциялау және кеңейту жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендерде, курорттық аймақтарда құрылыс салу бас жоспарларының және егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарларының жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, реконструкциялау және кеңейту жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендерде, курорттық аймақтарда құрылыс салу бас жоспарларының және егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарларының жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

 

229.

Тамақ өнімінің жарамдылық мерзімін және оларды сақтау шарттарын келісу туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру

Тамақ өнімінің жарамдылық мерзімдерін және оларды сақтау шарттарын келісу туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

 

230.

І-ІV патогенді топтардың микроорганизмдерімен және гельминттермен жұмыс істеуге рұқсат беру

І-ІV патогенді топтардың микроорганизмдерімен және гельминттермен жұмыс істеуге рұқсат

 

231.

Кепілдік міндеттемені (түпкі пайдаланушының сертификатын) ресімдеу

Кепілдік міндеттеме

(түпкі пайдаланушының сертификаты)

 

232.

Кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығы туралы уақытша куәлік беру (Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі беретін)

Кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығы туралы уақытша куәлік

 

233.

Өнімнің транзитіне рұқсат беру

Өнімнің транзитіне рұқсат

 

234.

Қазақстан Республикасының аумағына қауіпті қалдықтарды әкелуге рұқсат беру

Қазақстан Республикасының аумағына қауіпті қалдықтарды әкелуге рұқсат

 

235.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

236.

Өсімдіктер дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге рұқсат беру

Өсімдіктер дүниесі объектілерін, олардың бөліктері мен дериваттарын, оның ішінде сирек кездесетіндер және жойылып кету қаупі төнгендер санатына жатқызылған өсімдіктер түрлерін Қазақстан Республикасына әкелуге және одан тыс жерге әкетуге рұқсат

 

237.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

238.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

239.

Салық органының бақылау-касса машинасы пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беруі

Салық органының бақылау-касса машинасы пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсаты

 

240.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

241.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

242.

Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) Банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолданылмайды; рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабының 3-тармағы бірінші бөлігінің және 26-бабы 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

243.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

244.

Банк холдингінің немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының банк холдингінің немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

245.

Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы қаулысы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми рұқсаты

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

246.

Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы қаулысы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми рұқсаты

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

247.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру холдингі немесе ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру холдингі немесе ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы (беруден бас тарту туралы) қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

248.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталдарына қомақты қатысуына рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталдарына қомақты қатысуына рұқсат беру туралы (беруден бас тарту туралы) қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

249.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне рұқсат беру (беруден бас тарту туралы) туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

250.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және (немесе) сақтандыру холдингін ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және сақтандыру холдингін ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру (беруден бас тарту туралы) туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

251.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының сақтандыру ұйымын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру туралы (беруден бас тарту туралы) қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

252.

2015.27.04. № 311-V ҚР Заңымен алып тасталды

253.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

254.

2015.27.04. № 311-V ҚР Заңымен алып тасталды

255.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

256.

 

 

 

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта

ұйымдастыруға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

257.

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерiктi түрде таратуға рұқсат беру туралы қаулысы

Мерзімсіз рұқсат; конкурс рәсімі қолдануға келмейді;

рұқсат беру кезінде осы Заңның 25-бабы 3-тармағының бірінші бөлігінің және 26-бабының 1, 2-тармақтарының күші қолданылмайды

257-1.

Үшінші елдермен сауда-саттықта тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру

Еуразиялық экономикалық комиссияның 2012 жылғы 16 тамыздағы № 134 және 2015 жылғы 21 сәуірдегі № 30 шешімімен бекітілген үшінші елдермен сауда-саттықта тарифтік емес реттеу шаралары қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесіне енгізілген жекелеген тауарларды әкелуге, әкетуге және олардың транзитіне қорытынды (рұқсат беру құжаты)

 

4-сынып - «ресурстары шектелген немесе квоталар пайдаланатын қызметке берілетін рұқсаттар»

258.

Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру

Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты халықаралық тасымалдауды жүзеге асыруға рұқсат

 

259.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

260.

Жолаушыларды және багажды тұрақты республикаішілік - автомобильмен тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына куәлік беру

Жолаушыларды және багажды тұрақты республикаішілік - автомобильдік тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына куәлік

 

261.

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат

 

262.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

263.

Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау және осы тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сәйкес берілген куәлік

Тез бұзылатын тамақ өнімдерін халықаралық тасымалдау және осы тасымалдарға арналған арнайы көлік құралдары туралы келісімге сәйкес берілген куәлік

 

264.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

265.

Табиғат қорғау мекемелерінің учаскелерін құрылыс объектілеріне ұзақ мерзімді пайдалануға рұқсат беру

Жазбаша рұқсат

 

266.

Табиғат қорғау мекемелерінің учаскелерін қысқа мерзімді пайдалануға рұқсат беру

Жазбаша рұқсат

 

267.

Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қою

Саны реттелуге жататын жануарлар түрлерін алып қоюға рұқсат

 

268.

Ауланым жері туралы анықтама беру

Ауланым жері туралы анықтама

 

269.

Нөмірлеу ресурсын бөлу және нөмірлерді бөліп көрсету, сондай-ақ оларды алып қою

Нөмірлер бөлу, сондай-ақ оларды алып қою туралы бұйрық

 

270.

Тәулігіне екі мың және одан да көп текше метр көлеміндегі өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалы қазбаны өндірудің технологиялық схемасына сәйкес қаттарға айдау үшін барлау мен өндіруге не тау-кен қазбаларын пайдалану кезінде су деңгейін төмендету мақсатында жерасты суларын өндіруге рұқсат беру

Тәулігіне екі мың және одан да көп текше метр көлеміндегі өндірістік-техникалық жерасты суларын пайдалы қазбаны өндірудің технологиялық схемасына сәйкес қаттарға айдау үшін барлау мен өндіруге не тау-кен қазбаларын пайдалану кезінде су деңгейін төмендету мақсатында жерасты суларын өндіруге рұқсат

 

271.

Жол бойы белдеулерінде жол бойы қызметі объектілерін немесе қолжетімді болуы үшін кіреберіс талап етілетін жағдайда олардан тыс жерлерде объектілерді орналастыру үшін жер учаскелерін беру туралы шешім қабылдау

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

272.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

273.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

274.

Жол бойы белдеулерінде жол бойы сервисі объектілерін немесе қолжетімді болуы үшін кіреберіс талап етілетін жағдайда олардан тыс жерлерде объектілерді орналастыру үшін жер учаскелерін беруді қоспағанда, жер учаскесіне құқық беру

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

275. - 278.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

279.

Мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды сауда-саттықта (конкурстарда, аукциондарда) сатып алу

Жер учаскесін беру туралы қаулы

 

280. - 282.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

283.

Теңiздегі құрылыстарды салуға немесе орналастыруға рұқсат беру

Теңiздегі құрылыстарды салуға немесе орналастыруға рұқсат

 

284.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

285.

Теңiзде мұнай-газ құбырларын салу, монтаждау және төсеу жөніндегі жұмыстарға рұқсат беру

Теңiзде мұнай-газ құбырларын салу, монтаждау және төсеу жөніндегі жұмыстарға рұқсат

 

286.

Теңізде іздестіру, барлау, пайдалану кезіндегі ұңғыманы немесе басқа да ұңғыманы бұрғылауға рұқсат беру

Теңізде іздестіру, барлау, пайдалану кезіндегі ұңғыманы немесе басқа да ұңғыманы бұрғылауға рұқсат

 

287.

Ұңғыма объектісін сынау кезінде ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға

рұқсат беру

Ұңғыма объектісін сынау кезінде ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға

рұқсат

 

288.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

289.

Кен орнын сынау үшін пайдалануда, технологиялық жабдықты іске қосу, пайдалану, оған техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағуда ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға рұқсаттар беру

Кен орнын сынау үшін пайдалануда, технологиялық жабдықты іске қосу, пайдалану, оған техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары кезінде газды технологиялық тұрғыдан еріксіз жағуда ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағуға рұқсат

 

290.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

291.

Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат беру

Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат

 

292. - 308.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

309.

Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасын бекіту

Пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасын бекіту туралы хат-шешім

 

310.

Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) және экономикалық жағынан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытынды беру

Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) және экономикалық жағынан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытынды

 

311.

Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды беру

Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды

 

312.

2017.15.06. № 73-VІ ҚР Заңымен алып тасталды

313.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

314.

Орман билетін беру

Орман билеті

 

315.

Ағаш кесу билетін беру

Ағаш кесу билеті

 

316.

Жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды және будандастыруды жүргiзуге рұқсат беру

Жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды және будандастыруды жүргiзуге рұқсат

 

317. - 322.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

323.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

324. - 326.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

327.

Арнайы су пайдалануға арналған рұқсат

Арнайы су пайдалануға арналған рұқсат

 

328.

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат

 

329.

Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты ұзарту

Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты ұзарту туралы шешім

 

330.

Шетелдік жұмысшыны тартуға бұрын берілген рұқсатты басқа шетел жұмысшысына қайта ресімдеу

Шетелдік жұмысшыны тартуға бұрын берілген рұқсатты басқа шетел жұмысшысына қайта ресімдеу туралы шешім

 

331.

Шетелдік жұмыскерге өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілік сәйкестігі туралы анықтама беру

Шетелдік жұмыскерге өз бетінше жұмысқа орналасу үшін біліктілік сәйкестігі туралы анықтама

 

332.

2015.24.11. № 421-V ҚР Заңымен алып тасталды

333. - 334-1.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

5-сынып - «жеке тұлғаларға кәсіптік қызмет үшін берілетін рұқсаттар»

335. - 337.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

338.

Сот сарапшысының біліктілігін тағайындау

Сот сарапшысының сот сараптамасының белгілі бір түрін өндіру құқығына біліктілік куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

339.

Сот сарапшысын аттестаттау

Аттестаттау комиссиясының қорытындысы

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

340.

Кедендік декларациялау бойынша маманның біліктілік аттестатын беру

Кедендік декларациялау бойынша маманның аттестаты

Қолданылу мерзімі - 2 жыл

341.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

342.

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр және жылу энергиясын өндіруді, беруді және бөлуді және оларды сатып алу, техникалық жағдайды және электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйін бақылау және пайдалану қауіпсіздігін жүзеге асыру үшін ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидаларын және қауіпсіздік қағидаларын білуін біліктілік тұрғысынан тексеру

Білімді біліктілік тексерудің хаттамасы мен куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

343.

Кемелердің командалық құрамының адамдарын аттестаттау

Кемелердің командалық құрамының адамдары үшін аттестаттаудан өту туралы анықтама

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

344.

Кәсіби дипломды беру

Кәсіби диплом

 

344-1.

Кәсіби дипломның растамасын беру

Кәсіби дипломның растамасы

 

344-2.

Жеңілдік рұқсатын беру

Жеңілдік рұқсаты

 

345.

Кеме жүргізушілерді өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына аттестаттау

Өздігінен жүретін шағын көлемді кемені басқару құқығына куәлік

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

346.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

347.

Сарапшыларды сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру мен инжинирингтік қызметтер көрсету құқығына аттестаттау

Сарапшының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыру мен инжинирингтік қызметтер көрсету құқығына аттестаты

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

347-1.

Құрылыс және жобалау ұйымдарындағы инженер-техник жұмыскерлерді аттестаттау жөніндегі мемлекеттік емес аттестаттау орталықтарын аккредиттеу

Аккредиттеу туралы куәлік

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 2 жыл;

конкурстық рәсім қолдануға келеді

347-2.

Тапсырыс беруші функцияларын жүзеге асыру және құрылыс объектілерін өткізу үшін құрылыс жобаларын басқару жөніндегі инжинирингтік компанияларды аккредиттеу

Аккредиттеу туралы куәлік

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 2 жыл;

конкурстық рәсім қолдануға келеді

347-3.

Ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық қадағалауды және техникалық зерттеп-қарауды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу

Аккредиттеу туралы куәлік

Рұқсаттың қолданылу мерзімі 2 жыл;

конкурстық рәсім қолдануға келеді

348.

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен алып тасталды

349.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

350.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

351.

Сот-медициналық, сот-психиатриялық, сот-наркологиялық сарапшыларды аттестаттау

Аттестаттау куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

352.

Клиникалық практикаға жіберу үшін біліктілік санаты тағайындалмаған маман сертификатын беру

Клиникалық практикаға жіберу үшін біліктілік санаты тағайындалмаған маман сертификаты

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

353.

Сот-медициналық, сот-психиатриялық және сот-наркологиялық сараптамалардың белгілі түрін жүргізу құқығына біліктілік беру

Сот сараптамасының белгілі түрін жүргізу құқығына біліктілік куәлігі

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

354. - 356.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

357.

Техникалық реттеу саласындағы (тауардың сәйкестігін растау, шығарылған елін анықтау жөніндегі) сарапшы-аудиторға аттестат беру

Техникалық реттеу саласындағы (тауардың сәйкестігін растау, шығарылған елін анықтау жөніндегі) сарапшы-аудитор аттестаты

 

358.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

359.

Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік емтиханын өткізу

Әкімшінің (уақытша әкімшінің, оңалтушы, уақытша және банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткені туралы шешім

 

360.

Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу

Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуға үміткер адамдардың аттестаттаудан өткені туралы шешім

 

361.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

362.

Мүлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханын өткізу

Мүлікті (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын қоспағанда) бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткені туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

363.

Зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханын өткізу

Зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтер құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына біліктілік емтиханынан өткені туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

364.

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттауды өткізу

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдардың аттестаттаудан өткені туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

365.

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттауды өткізу

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың аттестаттаудан өткені туралы шешім

Конкурс рәсімі қолдануға келеді

366.

Актуарийлердің білікті емтиханын қабылдау

Біліктілік емтиханының нәтижесі көрсетілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің хаты

 

367.

2016.29.03. № 479-V ҚР Заңымен алып тасталды

368.

Еңбекші көшіп келушіге рұқсат беру

Еңбекші көшіп келушіге рұқсат

 

369.

Еңбекші көшіп келушіге рұқсатты ұзарту

Еңбекші көшіп келушіге рұқсатты ұзарту туралы шешім қабылдау